Midt-Telemark kommune

Bufdir utlyser tilskudd til inkludering av barn og unge

Bufdir utlyser tilskudd til inkludering av barn og unge

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. 

Søknadsfrist 3.november 2023.

Tine Poppe

 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Søknader som er sendt inn av andre aktører enn kommunen selv skal rangeres av kommunen før de sendes til Bufdir for behandling. Det er kommunen selv som har best kunnskap om lokale forhold og lokale behov når det kommer til barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Kommunen må derfor vurdere i hvilken grad de innkomne søknadene svarer på lokale behov og kommunens planer.

Midt-Telemark kommune vil prioriterer søknader som er i tråd med kommunens samfunnsdel for Midt-Telemark kommune 2019 – 2031, som vektlegger:

  • Alle skal få like muligheter til å delta i aktiviteter i samfunnet uavhengig av funksjonsnivå, sosial, kulturell eller økonomisk bakgrunn
     
  • Samskaping og samarbeid med ulike aktører - også mellom frivillig sektor og forebyggende kommunale tjenester
     
  • Barn og unges medvirkning inn i planlegging og gjennomføring av tiltak

 

For mer informasjon om tilskuddsordningen, se Bufdirs egne hjemmeside

For spørsmål om tilskuddsordning og søknad, kontakt Bufdir:
Tilskud@bufdir.no

Tlf.: 46 61 55 80

For veiledning rundt hvordan møte kommunens lokale utfordringer og samarbeid rundt tiltak, kontakt: Marita Valkeinene, Kultur og Fritid
Mava0509@mt.kommune.no

Tlf.: 41 61 13 93