Midt-Telemark kommune

Listeforslag ved kommunestyrevalget

Listeforslag ved kommunestyrevalget

Partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen der de ønsker å stille til valg.

Fristen for å levere listeforslaget er 31. mars 2023 kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet valgstyret i kommunen.

I år er det mulig å levere elektronisk listeforslag. Alle partier oppfordres til å levere listeforslaget elektronisk.

Opprett elektronisk listeforslag

I linken ligger det også god veiledning for hvordan dette gjøres.
 

Krav til listeforslaget

Listeforslaget må oppfylle følgende vilkår:

 • Skal angi hvilket valg det gjelder. Dette omfatter både type valg og hvilket år det er snakk om. For 2023 er det da "Kommunestyrevalget 2023" som skal føres opp.
 • Må ha en overskrift som viser hvilket parti eller gruppe forslaget gjelder. Hvis listeforslaget gjelder et registrert parti må navnet på forslaget være identisk med det registrerte navnet.
 • Må angi hvilke kandidater som stiller til valg.
 • Må være underskrevet av et visst antall personer. Dette er omtalt lenger ned.
 • Må inneholde navn på en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt blant dem som har skrevet under på listeforslaget. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om eventuelle endringer.
 • Må ha med de vedleggende som valgloven krever. Dette er omtalt lenger ned.
   

 

Antall kandidater på listeforslaget

Ved kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum 7 kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn.

I Midt-Telemark kommune er det 29 + inntil 6 kandidater.

Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget. Da det skal velges 29 kommunestyremedlemmer i Midt-Telemark kommune, kan forslagsstillerne gi stemmetillegg til inntil 6 kandidater. Disse kandidatene skal stå øverst på listeforslaget med uthevet skrift/store bokstaver.

 


 

Kandidatene på listeforslaget må være valgbare

I følge valgloven er man valgbar til kommunestyret dersom man oppfyller følgende krav:

 • har stemmerett
 • er registrert i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen (Midt-Telemark kommune)
 • ikke er utelukket eller fritatt

De som er utelukket fra valg til fylkesting og kommunestyre er fylkesmann og assisterende fylkesmann, i tillegg til de som i Midt-Telemark kommune er:

 • kommunedirektør eller stedfortreder for kommunedirektør
 • kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå
 • sekretær for kommunestyret 
 • ansvarlig for regnskapsfunksjonen
 • den som foretar revisjon for kommunen

 


 

Antall underskrifter på listeforslaget

Partier som kun trenger to underskrifter på listeforslaget (forenklet regelverk)

Partier registrert i Partiregisteret, og som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i et valgdistrikt eller minst 5 000 stemmer i hele landet kan levere et listeforslag etter forenklet regelverk. Det samme gjelder partier som er blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg.

Listeforslag som stiller etter forenklet regelverk trenger at listeforslaget er underskrevet av minst to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet listen gjelder.

 

Partier eller grupper som trenger 163 underskrifter på listeforslaget

Øvrige partier/grupper må levere listeforslag underskrevet av 2 prosent av innbyggerne med stemmerett ved siste kommunestyrevalg (2 prosent av 8130 stemmeberettigede). I Midt-Telemark kommune vil det være nødvendig med 163 underskrifter.

De to øverste som skriver under på listeforslaget skal være tillitsvalgt og vararepresentant. Dette må komme tydelig frem.

Alle som skriver under på listeforslaget må ha stemmerett i Midt-Telemark kommune.

 


 

Vedlegg til listeforslaget

Vedlegget til listeforslaget må inneholde:

 • Kandidatenes navn og fødselsdato
 • Fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget
 • Dersom en kandidat til kommunestyrevalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i fylket eller i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen
 • Dersom en kandidat til kommunestyrevalg ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon

 

Maler og veiledning til listeforslag på papir

Valgdirektoratet har utarbeidet mal for listeforslag på papir, og det er ønskelig at malen benyttes dersom listeforslaget leveres på papir.

Listeforslag på papir (Valgdirektoratet)

Listeforslaget må sendes til:

Valgstyret i Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

eller leveres på kommunehuset i Bø (Bøgata 67).


 

Tilbakekalle listeforslag

Frist for å tilbakekalle innlevert liste er 20. april kl. 12.00.


 

Innsendte listeforslag

Innsendte listeforslag legges ut til offentlig ettersyn. Det er valgstyret i kommunen behandler alle innsendte listeforslag og fatter vedtak. Det er mulig å klage på et vedtak, og kreve endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste listeforslag. En klage må etter Valgloven § 6-8 framsettes senest 7 dager etter offentliggjøring.

 

Se listeforslag til kommunestyrevalget 2023

Her kommer listeforslagene så fort de er tilgjengelige.

Kontakt

Valstyret i Midt-Telemark kommune
E-post
Telefon 35 05 90 00

Adresse

Midt-Telemark kommune
v/valstyret
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Svein Taranrød
Avdelingsleder Politisk sekretariat
E-post
Telefon 911 12 054

Kontakt ved spørsmål om politisk møtebehandling, salg-, skjenke- og serveringsbevillinger, etablererprøver, valg, vigsel og politiske saker.

Jeanett Kaasa
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 482 61 651

Kontakt ved spørsmål om salg-, skjenk- og serveringsbevillinger, kunnskapsprøver, etablererprøver, TV-aksjon, valg og borgerlig vigsel.

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart