Midt-Telemark kommune

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Bø handelspark planID 202121

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Bø handelspark planID 202121

I medhold av plan- og bygningslova § 12-10 vedtok utval for plan, teknikk og næring i møte 14.06 .2022 sak 59/22, å legge detaljregulering for Bø handelspark ut til offentlig ettersyn. 

Planforslaget er fremmet av Asplan Viak på vegne av Bø handelspark AS. 
Formålet med planen er å legge til rette for økt handelsaktivitet ved Bø handelspark.

Plandokumenter til høring
Plankart (PDF, 619 kB)
Planbestemmelser (PDF, 99 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 12 MB)
Illustrasjon (PDF, 10 MB)
ROS analyse (PDF, 4 MB)
Mobilitetsplan (PDF, 36 MB)
VA plan (PDF, 3 MB)
Flomsonekartlegging (PDF, 19 MB)
Vurdering av naturmangfold (PDF, 10 MB)
Områdestabilitet (PDF, 3 MB)
Veg profiler (PDF, 592 kB)
Klimagassutslipp (PDF, 2 MB)
Matjordplan (PDF, 9 MB)
Referat fra oppstartsmøte (PDF, 439 kB)
Vedtak fra 1. gangs behandling (PDF, 3 MB)

Spørsmål
For eventuelle spørsmål kan saksbehandler Elin Blütecher /Jyotsna Shrestha  kontaktes på epost elbl2001@mt.kommune.no/jysh2001@mt.kommune.no
eller på tlf: 907 55 496

Høringsfrist
Frist for å komme med merknader er satt til 5.09.2022. Merknader kan senest til post@mt.kommune.no eller som brev til Midt-Telemark kommune, teknisk forvaltning, pb 33, 3833 Bø