Midt-Telemark kommune

Samarbeid om økonomien i Midt-Telemark kommune

Samarbeid om økonomien i Midt-Telemark kommune

Klikk for stort bilde Situasjonen

Den nye Midt-Telemark kommunen har en svært krevende økonomi. De tidligere kommunene Bø og Sauherad har hatt et for høyt driftsnivå, og dette fortsetter inn i den nye kommunen.

Prognosen, som gir en beregning på hva resultatet kan bli ved utgangen av året, viser at kommunen ligger an til et merforbruk på over 23 millioner i 2020.

Koronakrisen kan gi ytterligere press på økonomien dersom ikke reduserte inntekter og økte utgifter blir kompensert fullt ut av regjeringen.

Dette er alvorlig. Dette må administrasjonen og politikere jobbe sammen om å gjøre noe med.

Hva gjør vi?

For å finne de mest effektive tiltakene må vi ha inngående og omforent kunnskap om økonomien.

I dag møttes politikere* og administrasjonen (konstituert kommunedirektør og kommunalsjefene) til et arbeidsmøte.

(*Politikere: utvidet formannskap:  formannskapets faste medlemmer supplert med representanter fra Krf, SV og Rødt og de 3 hovedutvalgslederne)

Vi så på hvordan Midt-Telemark kommune drives i sammenligning med andre lignende kommuner. På noen områder bruker vi mer penger enn sammenligningskommunene, på andre områder bruker vi noe mindre. Denne sammenligningen tar utgangspunkt i KOSTRA tallene. Dette er tall som alle kommuner rapporterer inn om sin drift hvert år.

Videre fikk vi en detaljert gjennomgang av ulike deler av kommunens økonomi:

  • Kommunens bygg og leieforhold
  • Tilskudd og andre bidrag til eksterne aktører (lag, foreninger og annet)
  • Helse og velferd
  • Oppvekst
  • Vedtatt investeringsoversikt
  • Oversikt interkommunale samarbeid
  • Status og utvikling av de finansielle måltalla

Dette ga oss et veldig godt grunnlag for videre arbeid.

Målet er å utarbeide konkrete tiltak for å redusere den kommunale drifta med 40-50 millioner for å oppnå balanse.  Innsparinger og kutt i denne størrelsesordenen gjelder for hele økonomiplan perioden som strekker seg fra 2020-2023. Du finner den her:
https://midt-telemark.kommune.no/_f/p5/i6d10b526-a6d6-4f1a-900d-c311c0e694ab/endelig-okonomiplan-091219.pdf

Hva er veien videre?

Neste arbeidsmøte er 11.juni. Frem til det skal partiene jobbe og komme med innspill og forslag inn til administrasjonen som sammenstiller dette. Arbeidsmøtet tar da utgangspunkt i innspillene for videre diskusjon og utarbeiding av konkrete tiltak til kutt.

Realiteten

Den økonomiske situasjonen vil påvirke driften i alle avdelinger og enheter i kommunen både når det gjelder hvordan vi drifter tjenestene og omfanget av tjenestene vi kan tilby.

Vi kommer til å måtte ta upopulære avgjørelser.
Det ansvaret har vi og det tar vi.


Vi vil alle det beste for Midt-Telemark kommune.

 

Hilsen

Det utvidede formannskapet:
Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører
Ingebjørg Ørnulfsdatter Nordbø, varaordfører

Mette Haugholt AP

Tom Ivar Gravklev Frp

Ingemar Bråten H

Borgar T. Kaasa SP

Steinar Sæland V

Vidar Jørgensen Rødt
Per Atle Einan SV

Evy Beate Stykket ,V,  utvalgsleder for oppvekst og kultur 
Torstein Haukvik, Krf, utvalgsleder for helse og velferd
Øystein Slettebø, SP, utvalgsleder for teknikk og næring

 

 

Administrasjonen:
Mona Slaaen, Konst. Kommunedirektør
Per Dehli, seniorrådgiver
Terje Kili, kommunalsjef Samfunnsutvikling
Cecilie Stangeby, kommunalsjef Helse og omsorg
Beate Darrud, kommunalsjef Oppvekst
Hanne Winberg, kommunalsjef Økonomi og digitalisering