Midt-Telemark kommune

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke tilskudd til inkludering av barn og unge.

Søknadsfrist: 17. desember 2021.
 

Illustrasjon - barn leker Bilde fra Bufdir.no  


Målet med tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper kan ha en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften. 
 

Mer om tilskuddsordningen og hvordan søke, på Bufdirs nettside

 

Endringer i tilskuddsordningen og regelverket for tilskuddsåret 2022

Merk at tilskuddsordningen "Inkludering av barn og unge" er ny og stammer fra de sammenslåtte tilskuddsordningene "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge", "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" og "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom". Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

 

Hva er nytt i den nye ordningen

Endringer som gjelder for alle søkere:

  • Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år. Innvilgelse av tilskuddsmidler utover ett år gjøres med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for det enkelte år.
  • Det skal søkes om tilskudd til ulike aktivitetstyper etter kriterier som er fastsatt i forskriften. Hver aktivitetstype har et eget søknadsskjema i søknadsportalen. De ulike aktivitetstypene baserer seg på de prosjekttypene som tidligere har fått tilskudd gjennom de tre ordningene. For eksempel vil ferieleir være én aktivitetstype, med et sett av kriterier og spørsmål i søknadsskjemaet, mens utlånssentral vil være en annen aktivitetstype med andre kriterier og andre spørsmål. Det står mer informasjon om de ulike aktivitetstypene i forskrift og i veileder til forskrift.

Endringer som gjelder for kommunale søkere:

  • Kommuner skal kun sende inn én søknad om tilskudd, der de kan legge til flere aktivitetstyper. Dersom kommuner søker om tilskudd til aktivitetstypene koordinering av lokal arbeid for inkludering av målgruppen eller utprøving av arbeidsmodeller, skal det imidlertid benyttes egne søknadsskjemaer som ikke er en del av hovedsøknaden.

    Mer informasjon om aktivitetstypene og søknadsprosessen kommer frem av forskriftveileder til forskrift og veileder til kommunene.

 

Kommunal forankring og saksbehandling

Kommunen er pliktig å foreta en rangering av innkommende søknader innen
01. februar 2022. Rangeringen gjøres på grunnlag av konkrete målsettinger for barne- og ungdomsarbeidet i kommunen, og på bakgrunn av lokale levekårsutfordringer for barn og ungdom. 

Midt-Telemark kommune vil prioriterer søknader som er i tråd med kommunens samfunnsdel for Midt-Telemark kommune 2019 – 2031, som vektlegger:

  • Alle skal få like muligheter til å delta i aktiviteter i samfunnet uavhengig av funksjonsnivå, sosial, kulturell eller økonomisk bakgrunn
  • Samskaping og samarbeid med ulike aktører - også mellom frivillig sektor og forebyggende kommunale tjenester
  • Barn og unge skal ha mulighet i medvirkning av saker som omhandler dem.
     

Se kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 5 MB)


Rangeringen vil gå innom Midt-Telemark ungdomsråd før den går til forankring og godkjenning på besluttende politisk eller administrativt nivå. 
Kommunene skal kun rangere søknader fra andre aktører, og skal ikke rangere sine egne søknader.

Kontakt

Marita Kristina Valkeinen
Kultur- og ungdomskonsulent
E-post
Mobil 416 11 393

Åpningstider

Mandag - fredag 09.00 - 15.00

Adresse

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 34 (2. etg i Gullbring kulturanlegg)

 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Kulturkontoret
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

Kart