Midt-Telemark kommune

Bo på institussjon / sykehjem

Bo på institussjon / sykehjem

INSTITUSJONSPLASSER
 

Bø sjukeheim

Sauherad Bygdeheim 

 

 


Sykehjem er et tilbud til personer med behov for pleie og omsorg hele døgnet. Alle som bor i kommunen, og som har behov for heildøgns pleie og omsorg, kan søke om institusjonsplass.
 

Institusjonsplass finnes på Bø sjukeheim, Sauherad bygdeheim og Furumoen omsorgssenter. 

Langtidsplass

Sauherad bygdeheim har en langtidsavdeling med 16 langtidsplasser. Langtidsplass er for deg som har varig helsesvikt med omfattende behov for pleie og medisinsk behandling og ikke kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester.


Korttidsplass

Sauherad bygdeheim har en korttidsavdeling med 7 plasser. Korttidsplassene skal være et tilbud til hjemmeboende og brukere som blir utskrevet fra sykehuset og som trenger avklaring, rehabilitering og opptrening for å kunne bo hjemme lengst mulig. Korttidsplasser tildeles også når det er behov for omsorg ved livets slut.


Avlastingsopphold

Avlastning i sykehjem er hjelp til pårørende eller andre som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk, gi muligheter for nødvendig og regelmessig fritid og ferie.
 Slik søker du om plass på institusjon

Se informasjon om hvordan du søker.
 

Slik søker du

 Kartlegging av behov

Når du ikke er mottaker av pleie- og omsorgstjenester fra før, eller behovet for tjenester har endret seg, vil du få et hjemmebesøk fra en ansatt i kommunen. Vedkommende vil da gjennom en samtale med deg kartlegge dine ressurser og hjelpebehov. Det vil også bli foretatt en IPLOS-registrering (nasjonalt kartleggingsverktøy) under dette hjemmebesøket. Mer informasjon om IPLOS.


Se priser for plass på sykehjem
 

Sykehjem

 

 

Behov for umiddelbar hjelp?

Om det viser seg at det er nødvendig å sette inn hjelp med en gang vil tjenesten settes inn så fort det er mulig (før du mottar et skriftlig vedtak på tjenesten).
 Klagemuligheter

Har du fått avslag eller ikke er fornøyd med den tjenesten du mottar, tar du i første omgang dette opp med leder for de som gir deg tjenesten. Om du fortsatt ikke er tilfreds, sender du en klage til tjenestekontoret. Overordnet klageinstans er fylkesmannen.
 

Mer informasjon om hvordan klage

 

Kontakt

Martin Ytreland
Leder institusjon
E-post
Telefon 992 30 525

Kart