Midt-Telemark kommune

Politiet arbeider sammen med barn/unge og lokalsamfunnet for å forebygge kriminalitet!

Politiet arbeider sammen med barn/unge og lokalsamfunnet for å forebygge kriminalitet!

Fredag 29. oktober besøkte ordfører Siri Midt-Telemark politistasjon for å lære mer om politiets arbeid med å forebygge ungdomskriminalitet, og bidra til en trygg oppvekst for barn og unge.

Politiet sine råd for å inkludere barn og unge:

  • Ha en egen operativ forebygger med ansvar for å ha kontakt med de unge og skolene.
  • Lokalsamfunnet må ha tilbud om lavterskel sosiale møteplasser for barn og unge.
  • Foresatte og barn/unge må ansvarliggjøres når det gjelder tema som nettvett, bruk av sosiale medier og narkotika.
  • Det gir bedre forebygging mot ungdomskriminalitet når flere aktører i kommunen samarbeider. Da kan de gi hverandre viktig informasjon, og enkelt ta kontakt med hverandre ved behov.  
  • Oppsøk ungdommer der de er, å slå av en prat, for å fange opp de med bekymringsfull atferd.
  • Forsøke å finne milde straffereaksjoner som kan være forebyggende mot nye lovbrudd.

Politiet har en operativ forebygger som er ute og snakker med skoler og ungdommen i Midt-Telemark regionen. Politiet sitt mål er å forebygge kriminalitet og uønskede hendelser knyttet til barn og unge.

I Midt-Telemark innebærer dette tverrfaglig samarbeid gjennom politirådsstrukturen og SLT (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). I SLT samarbeider mange aktører om å finne de riktige tiltakene knyttet til ungdomskriminalitet. 

Det er tverrfaglige møter minimum 4 ganger i året hvor politiet møter ved hver enkelt skole, både med barne- og ungdomskolene og de videregående skolene. I disse møtene sitter også barnevern, PPT, helsesykepleier og rektor. Her rådfører de forskjellige etatene seg med hverandre rundt eventuelle problemer som oppstår i forbindelse med skolen, eller ungdomsmiljøene.  Samarbeidet i disse møtene fører til lavere terskel for å kontakte hverandre ved behov, noe som bidrar til et bedre forebyggende arbeid i distriktet.

Det er også opprettet et samarbeid med tjenesten Ung Arena. Ung Arena er en kombinasjon av sosial møteplass og mulighet til å ha samtaler med psykolog. Politiet har i lang tid etterspurt et lavterskel tilbud utenom kultur og idrett, og de synes det er bra at vi har fått et sånt tilbud i kommunen. Det er viktig at barn og unge har noen å snakke med og en plass å henge. 

Politiet jobber mye med oppsøkende virksomhet, det vil si at de prøver å være der ungdommen er. De oppsøker steder hvor ungdommen oppholder seg. Det kan være klubber, kulturhus, idrettsarrangementer eller sentrum. Politiet gjennomfører samtaler med barn og unge som utviser en bekymringsfull atferd.

Politiet søker å finne gode straffereaksjoner mot ungdommer som begår straffbare handlinger, f.eks. at saken går til konfliktrådet for behandling eller ungdommen avlegger urinprøver gjennom en ruskontrakt.

Dagsaktuelle temaer er sosiale medier, hets/sjikane på nett og opplæring av foresatte til å tenke over bruken av mobil. Narkotika er også et aktuelt tema.  Det er viktig for politiet å ansvarliggjøre både ungdommene selv og foreldrene.

Til stede

Politistasjonssjef Sigrid Dahl

Forebyggende kontakt Cato Listaul

Ordfører Siri Blichfeldt Dyrland