Midt-Telemark kommune

Eksterne tilskuddsordninger

Eksterne tilskuddsordninger

Merk: Tilskuddsordningane på denne sida er ikkje i regi av Midt-Telemark kommune. For å få meir informasjon må du kontakte den enkelte instans. Lista er ikkje uttømmande. Tilskuddsordningane er presentert alfabetisk. 

Aktiv ungdom

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter.

aktivungdom.eu

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Bufdir har en rekke tilskuddsordninger innen ulike kategorier. Noen av ordningene er søkbare for lag og organisasjoner.

bufdir.no/Tilskudd

Cultura gavefond

Cultura Gavefond har til oppgave å støtte utviklingsoppgaver innenfor bærekraftige og samfunnsnyttige formål, og er opprettet med utgangspunkt i det samme verdigrunnlaget som Cultura Bank bygger på.

cultura.no/gavefond

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

denkulturelleskolesekken.no

Drømmestipendet

Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Stipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer.

drommestipendet.no/

ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar vi til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen.

extrastiftelsen.no

EØS-midler

EØS-midlene gir norske organisasjoner og sivilt samfunn spennende muligheter til å delta i samarbeid og utveksle erfaringer med organisasjoner fra en rekke land i Europa.

eosmidlene.regjeringen.no

Fond for utøvende kunstnere

Fond for utøvende kunstnere gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle, utøvende kunstnere, og til innspillinger som foretas i Norge.

ffuk.no

Frifond

Frifond er en støtteordning som skal gjøre det mulig for ungdom å drive med det du har lyst til å drive med - der du bor.

frifond.no

Fritt ord

En allmennyttig privat stiftelse som blant annet bidrar med prosjektstøtte.

frittord.no

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut rundt 200 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse.

gjensidigestiftelsen.no

Helsedirektoratet

Utlyser midler til både frivilligheten og kommuner/fylkeskommuner. Flere ulike søknadsordninger.

helsedirektoratet.no/tilskudd?typemaalgruppe=8d815686-582c-4db0-ba85-a3cb0a9ff8c6

If trygghetsfond

Søk støtte til skadeforebyggende eller skadereduserende tiltak i nærmiljøet. Støtten gis til foreninger, organisasjoner, klubber eller lignende. Eks. på hva man kan søke støtte til er redningsvester, refleksvester, brannsikringsutstyr og førstehjelpsutstyr.

if.no/om-if/if-i-samfunnet/trygghetsfond

Inkludering i idrettslag

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet forvalter tilskudd til kommuner, organisasjoner, og virksomheter i privat og offentlig sektor. IMDi utlyser tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

imdi.no

Interreg

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.

interreg.no

JM Norway

Hvert år gir JM Norway støtte til unge norske musikere som skal reise utenlands i forbindelse med kurs, utveksling eller liknende.

jmn.no

Koro

Kunst i offentlig rom.

koro.no/sok-tilskudd/

Kulturdepartementet

Kulturdepartementets tilskuddsordninger.

regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/id711839

Kulturrådet

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

kulturradet.no/sok-stotte

Kulturrådet - støtte til kulturnæring

Ordningen skal bidra til at kunstproduksjoner får et større betalende publikum gjennom for eksempel økt distribusjon, markedsføring eller formidling. Den langsiktige målsetningen er å styrke strukturene rundt de utøvende aktørene i det frie feltet.

kulturradet.no/stotteordning/-/vis/-naeringsutvikling

Kulturrådet - støtte til regional bransjeutvikling

Ordningen skal bidra til regional bransjeutvikling gjennom tjenesteutvikling og kompetanseheving. Den langsiktige målsetningen er å styrke strukturene rundt de utøvende aktørene i det frie feltet.

kulturradet.no/stotteordning/-/vis/regional-bransjeutvikling

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

LNU ønsker å gi organisasjonene mulighet til å strekke seg mot nye utfordringer, og administrerer flere nasjonale og internasjonale støtteordninger til dette formålet. LNU forvalter rundt 150 millioner kroner på vegne av Kulturdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet.

lnu.no

Legatsiden

Omfattende oversikt over støtteordninger i Norge. (nettsiden er midlertidig nede)

legatsiden.no

Lotteri og stiftelsestilsynet

Momskompensasjon for frivillige lag og foreninger, og kompensasjonsordninger i forbindelse med covid-19.

lottstift.no/tilskotsordningar

Sørnorsk filmsenter

Sørnorsk filmsenter har som formål å forvalte midler til utvikling og produksjon av film i Sør-Norge, og ellers bidra til faglig og kunstnerisk utvikling av  filmproduksjon. Filmsenteret har også ansvar for filmtiltak rettet mot barn og unge i regionen.

https://sornorskfilm.no/

Miljødirektoratet

Støtte gis først og fremst til tiltak som stimulerer direkte til friluftsaktivitet. For eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring, og tiltak som skjer i flere fylker.

miljodirektoratet.no/for-private/friluftsliv-og-allemannsretten/soke-om-tilskudd-friluftsaktivitet/

Music Norway

Music Norway jobber med norsk musikkeksport.

no.musicnorway.no

Musikkfondene

Musikkfondene samlet på ett nettsted.

musikkfondene.no

Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

musikkutstyrsordningen.no

Norad

Norad samarbeider med norske bedrifter, statlige etater og forskjellige bistands- og kulturinstitusjoner. Mesteparten av dette samarbeidet organiseres gjennom ulike støtteordninger.

I tillegg utlyser Norad årlig midler til forskning og institusjonssamarbeid mellom norske forskningsinstitutter og forskningsinstitusjoner i samarbeidsland. Her finner du alt du trenger for å søke.

norad.no/tilskudd/sok-stotte

Nordisk råd

Søk støtte til nordiske prosjekter.

norden.org/no/stottemuligheter

Norges korforbund

Norges Korforbund forvalter ulike støtteordninger for kor.

kor.no

Norsk musikkråd

Oversikt over støtteordninger for det frivillige musikklivet.

musikk.no/nmr/tilskuddsordninger

Norsk tipping - grasrotandelen

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening.

norsk-tipping.no/grasrotandelen

Sparebankstifitnga

Sparebanken DIN sin lokale gåvetildeling.

sparebankendin.no/sparebankstiftinga

Sparebankstiftelsen Holla og Lunde

Formålet med stiftelsene er å gi bidrag til allmennyttige formål i lokalsamfunnet

sparebank1.no/nb/telemark/om-oss/investor/egenkapitalbevis/sparebankstiftelsen.html

Sparebankstiftelsen DNB

Støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner.

sparebankstiftelsen.no

Spenn.no

Produksjonsmidler til profesjonell scenekunst for barn og unge.

spenn.no

Statskogmillionen

Statskogmillionen gir penger til utstyr og prosjekter som fremmer friluftsliv og folkehelse. Det utbetales mange små beløp, som samlet utgjør en årlig sum på en million kroner.

statskog.no/statskogmillionen

Stiftelsen Scheibler

Stiftelsen Scheiblers formål er å støtte samfunnsnyttige og kulturelle tiltak.

scheibler.no

Storebrand Vi heier på

Storebrands gir støtte til prosjekter innenfor miljø, samfunn, læring, utvikling, liv og helse. Det kan søkes om støtte inntil 50 000 kroner. 

storebrand.no/om-storebrand/vi-heier-pa-konkurransen

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune har egne tilskudd, priser og stipend innen idrett og kultur.

vtfk.no/meny/om-oss/tilskudd-priser-og-stipend/

Trafo

Trafo er Nordens største nettsted for unge kunstnere. På Trafo.no kan du blant annet søke om tilskudd til kunstprosjekter.

trafo.no