Midt-Telemark kommune

Kulturmidler

Kulturmidler

Midt-Telemark kommune deler hvert år ut kulturmidler, formålet er å støtte lokalt kulturliv. Midlene blir fordelt to ganger i året og kan søkes av frivillige lag, foreninger og organisasjoner.

Aktiviteter innenfor kulturområdet for barn og unge bli prioritert. Der hvor lag / foreninger / organisasjoner har undergrupper gis bare tilskudd etter søknad fra hovedlag, dvs søknader fra undergruppene må koordineres i en hovedsøknad. 

Søknadsfrister

 • 1. april
 • 1. oktober

Søk om kulturmidlerKulturmidler som skal fordeles

Kulturmidlene omfatter aktivitets- og arrangementstøtte (underskuddsgaranti) og det fordeles årlig en gitt sum i kulturmidler.

NB!  Alle organisasjoner som mottar økonomisk støtte fra kommunen eller benytter kommunale bygg til sine aktiviteter forplikter seg til å akseptere ordningen om ledsagerbevis for funksjonshemmede.Hvordan søke?

Søknaden sendes elektronisk til Midt-Telemark kommune, enhet for kultur og fritid.

Søknaden skal inneholde:

 • Opplysninger om ansvarlig søker (kontaktinformasjon, ev. organisasjonsnummer og kontonummer til organisasjonen)
 • Utfyllende informasjon om tiltaket.
 • Kostnadsoverslag/budsjett.
 • Finansieringsplan, med oversikt over bruk av egne midler, tilsagn fra andre eller om det er søkt om midler fra andre aktører enn kommunen. 
 • Søknadsbeløp til kommunen (tilskudd/søknadssum kan ikke overstige det søker har i kontant utlegg)

Kontakt kulturkontoret dersom du har spørsmål.


Hvem kan søke?

Lag, organisasjoner eller privatpersoner som arrangerer og gjennomfører prosjekter, produksjoner, arrangement eller annen aktivitet på alle områder av kunst-, kultur-, idretts- og friluftslivsfeltet.


Ikke berettiget tilskudd

 • Søknader om tilskudd til etablering/rehabilitering av idretts. eller nærmiljøanlegg, som faller inn under spillemiddelordningen
 • Kommersielle aktører
 • Organisasjoner som har til sin primære oppgave å ivareta medlemmers yrkesmessige interesser. 
 • Aktiviteter rettet utelukkende mot tro- og livssynsopplæring. 
 • Paraplyorganisasjoner med medlemslag fra flere kommuner. 
 • Organisasjoner som driver aktivitet som kan betraktes som medisinsk behandling. 
 • Søknader om faste driftstilskudd. 

Hvordan prioriteres søknadene?

 • Tiltak i form av prosjekt, produksjoner eller arrangement, der ekstern støtte er avgjørende for realisering. Det blir ikke gitt faste driftstilskudd.
 • Tiltak som er innarbeidet i kommunens planer og ut fra ev. prioritering av tiltak der.
 • Tiltak som er nyskapende eller fører til videreutvikling av eksisterende tiltak.
 • Tiltak som ikke mottar annen støtte fra Midt-Telemark kommune. 
 • Aktivitet prioriteres framfor investeringer. Til større investeringer anbefaler vi å søke bankstiftelser. Se oversikt over andre tilskuddsordninger.  
 • Aktivitetstilbud til barn og unge vil særlig ha prioritet. 

Hvordan behandles søknadene? 

Administrasjonen gir råd og veiledning til søkere, og innstiller fordeling av kulturmidler etter overnevnte kriterier. Administrasjonens innstilling blir fremlagt til politisk utvalg for oppvekst og kultur som behandler og vedtar den endelige fordelingen. Behandlingstiden og svar på søknad vil derfor variere fra år til år, alt etter som når oppvekst og kulturutvalget har møter etter søknadsfristene. 

Alle søkere vil bli skriftlig orientert ved mottatt søknad, og når fordelingen av kulturmidlene er vedtatt politisk. Utvalg for oppvekst og kultur er klageinstans, og eventuelle klager på vedtak sendes til saksbehandler.  

Kontakt

Sindre Flø
Prosjektleder kultur og fritid
E-post
Mobil 958 47 525

Åpningstider

Mandag - fredag 09.00 - 15.00

Adresse

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 34 (2. etg i Gullbring kulturanlegg)

 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Kulturkontoret
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

Kart