Midt-Telemark kommune

Boplikt

Boplikt

Boplikt betyr at noen må bo på en eiendom.

Det finnes tre typer boplikt

 

1. Lovbestemt boplikt

Når man overtar en landbrukseiendom konsesjonsfritt( ved odelsrett eller slektskap),
med mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog og som har bebyggelse som er egna til helårsbolig. Konsesjonsfriheten er i slike tilfeller betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og bor der selv i minst 5 år. For slike eiendommer er altså boplikten personlig.

Personlig boplikt betyr at erververen må bo der selv. Personlig boplikt oppfylles ved at den boplikten gjelder, er registrert som bosatt på eiendommen i Folkeregisteret. Upersonlig boplikt betyr at noen må bo på eiendommen, men at dette ikke trenger å være erververen selv. Upersonlig boplikt oppfylles dermed ved at noen er registrert som bosatt på eiendommen i Folkeregisteret.
 

2. Boplikt som vilkår for konsesjon

I enkeltsaker, skal kommunen ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, om boplikten skal være en personlig plikt for eier, og hvor lenge boplikten eventuelt skal vare.
 

3. Boplikt i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense

For å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsformål, kan kommunene bestemme at reglene om konsesjonsfrihet uten boplikt settes ut av kraft.

 

Når den lovbestemet boplikten ikke kan/skal oppfylles – søknad om utsettelse

Du må søke konsesjon hvis du ikke har til hensikt å/kan oppfylle boplikten. I vurderingen av søknaden om konsesjon skal kommunen legge særlig vekt på:

  • hensynet til bosettingen i området,
  • om overtakelsen av eiendommen innebærer en driftsmessig god løsning,
  • om overtakelsen ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og til kulturlandskapet,
  • eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold.

Din tilknytning til eiendommen og livssituasjonen din kan tillegges vekt som et korrigerende moment.


Hvordan søke utsettelse av boplikten?

Søknad om konsesjon LDIR-359 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv.  skal sendes landbrukskontoret. Behandlingstiden avhenger av hvor lang utsettelse det søkes om. Landbrukskontoret har myndighet til til å behandle søknader der det søkes utsettelse inntil 5 år administrativt, lengere utsetttelse krever politisk behandling. Denne type saksbehandling er gebyrfri.

Mer info om boplikt finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet
 


 

 

Kontakt

Dag Gjermund Roheim
Rådgiver jordbruk
E-post
Mobil 900 93 394
Hege Ann Skaret
Rådgiver
E-post
Mobil 917 61 178

Åpningstider

Åpningstider

Man - fre 08.00 - 15.00

Adresse

Nome og Midt-Telemark landbrukskontor

Landbrukets Hus
Brennavegen 30
3810 Gvarv

Kart