Midt-Telemark kommune

Odel

Odel

Odelsrett er de odelsberettigedes rett til å kreve odelsgården tilbake når gården blir solgt ut av slekta. Odelsretten kan også brukes hvis noen med dårligere odelsprioritet enn deg overtar gården.  For å bruke odelsrett må du gå til odelsløsningssak ved tingretten der eiendommen ligger.

Odelsloven har regler om odelsretten og åsetesretten. I Europa er det bare Norge som fortsatt har en lov om odelsrett. En odelseiendom er en eiendom som er stor nok til å odles, og hvor slekten har eid eiendommen i 20 år.
 

Arealkrav

Eiendommer som kan odles må ha mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord eller mer enn 500 dekar produktiv skog. Dette er rene arealgrenser. Har eiendommen for lite jord eller skog, så kan den aldri bli odelseiendom. Du kan sjekke NIBIO sitt Gårdskart hvor mye jord og skog en landbrukseiendom har.
 

Sjekk hvor mye jord og skog din landbrukseiendom har

Fulldyrka jord er definert som "jord som er dyrket til vanlig pløyedybde og som kan nyttes til åkervekster eller eng som kan fornyes ved pløying". Overflatedyrka jord er "jord som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten slik at maskinell høsting er mulig".

 

Kontaktperson

Landbruksdirektoratet er nasjonal fagmyndighet for odelsloven. Det betyr at Landbruksdirektoratet svarer på generelle spørsmål om loven. Trenger du hjelp til en konkret sak, må du ta kontakt med en advokat eller rettshjelper.

Se mer info om odel på nettsiden til Landbruksdirektoratet

Kontakt

Landbruksdirektoratet
E-post
Telefon 78 60 60 00

Postadresse

Postboks 1450 Vika
0116 Oslo

Besøksadresse 

Stortingsgt. 28
0161 Oslo