Midt-Telemark kommune

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Tilskuddet skal bidra til å redusere forurensingen fra jordbruket, samt ivareta natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet. Miljøtiltakene skal være utover det som forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Tiltak det kan søkes SMIL-tilskudd til 

 

Mer om SMIL-tilskudd på nettsiden til Landbruksdirektoratet

 

Kulturlandskap

 • Verdifulle kulturlandskap i innmark – istandsetting (gml. kulturmark rydding og gjerding)
 • Verdifulle kulturlandskap i utmark - – istandsetting (gml. kulturmark rydding og gjerding)

 

Biologisk mangfold

 • Utvalgte naturtyper – hule eiker og slåttemark – istandsetting
 • Trua naturtyper – eks. hagemark og naturbeitemark - istandsetting
 • Biologisk verdifulle arealer inklusive tiltak for pollinerende insekter - istandsetting
 • Fjerning av fremmede skadelige arter i kulturlandskapet
   

Kulturminner og kulturmiljøer

 • Automatisk freda kulturminner – gravhauger, hustufter m.m. – istandsetting og synliggjøring
 • Verneverdige bygninger - istandsetting
 • Steingjerder og skigarder - istandsetting
   

Friluftsliv

 • Turstier i jordbrukslandskapet – etablering og istandsetting
   

Avrenning til vann

 • Utbedring av hydrotekniske anlegg – rørgater, kummer, avskjæringsgrøfter m.m.
 • Gjenåpning av bekkelukkinger
 • Erosjonsikring i/langs vassdrag
 • Vegetasjonssoner/kantsoner langs vassdrag – plantinger som sikringstiltak
 • Flomdempende tiltak
 • Fangdammer og våtmarker – etablering
 • Fangdammer og våtmarker – vedlikehold og tømming
 • Tiltak mot avrenning fra veksthus – oppsamlingsanlegg, rensetiltak m.m.
 • Omlegging på erosjonsutsatt areal – tiltak på svært erosjonsutsatt areal
 • Miljøplantinger – planting av busker og trær av hensyn til miljø eller kulturlandskap
   

Utslipp til luft

 • Dekke over utvendig gjødsellager – gjelder eksisterende lager
   

Plantevern

 • Rensetiltak for plantevernmidler - biobed
   

Se nærmere beskrivelser av de ulike tiltakene

 

Kontakt

Dag Gjermund Roheim
Rådgiver jordbruk
E-post
Mobil 900 93 394

Åpningstider

Åpningstider

Man - fre 08.00 - 15.00

Adresse

Nome og Midt-Telemark landbrukskontor

Landbrukets Hus
Brennavegen 30
3810 Gvarv

Kart