Midt-Telemark kommune

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord

Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyningen på kort og lang sikt. Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å bruke dyrket eller dyrkbar jord til annet enn jordbruksproduksjon, må det derfor søkes om tillatelse til dette, jfr. § 9 i Jordloven.

Det legges til grunn en streng praktisering av jordvernet ved vurdering av omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord. Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skal unngås dersom det ikke foreligger viktige samfunnsinteresser som tilsier at hensynet til jordvern må vike. Omdisponering til andre formål enn landbruk skal først og fremst skje ved rullering av kommuneplanens arealdel.


Hvordan søke?

Søknad om omdisponering av dyrka og dyrkbar jord sendes til landbrukskontoret for behandling etter §9 i Jordloven.  Viss det gjelder søknad om fradeling og tiltaket fører til omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord, må søknaden også behandles etter Plan- og bygningsloven.

Søknaden må ha en beskrivelse av tiltakets formål og omfang:

  • Hvorfor søkes det omdisponering – hva skal det omsøkte arealet brukes til?
  • Er tiltaket permanent eller midlertidig?
  • Hvor stort areal totalt søkes omdisponert (kvm/dekar)?
  • Beskriv arealet som søkes omdisponert (for eksempel fulldyrket, beite, fjell i dagen m.m.)
  • Kartutsnitt i målestokk 1:1000 og 1:5000 der det omsøkte arealet er inntegnet.
  • Evt. behov for areal til adkomst må beskrives (omfang i kvm/dekar, type areal som berøres osv.), og veitraséen må tegnes inn på kart
     

Mer om opdisponering på nettsiden til Landbruksdirektoratet

 

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord

Kontakt

Dag Gjermund Roheim
Rådgiver jordbruk
E-post
Telefon 35 95 77 76
Mobil 900 93 394
Hege Ann Skaret
Rådgiver
E-post
Telefon 35 95 77 75
Mobil 909 22 477

Åpningstider

Åpningstider

Man - fre 08.00 - 15.00

Adresse

Nome og Midt-Telemark landbrukskontor

Landbrukets Hus
Brennavegen 30
3810 Gvarv

Kart