Midt-Telemark kommune

Salgsbevilling

Salgsbevilling

Personer eller virksomheter som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for konsum utenfor salgsstedet, må søke kommunen om salgsbevilling. Dersom det er et eksisterende virsomhet og det blir endringer i driften, må du søke om endring av eksisterende salgsbevilling.


Ny salgsbevilling

Bevilling gis ikke til bensinstasjon eller kiosk. Salgsbevillingen gruppe 1 gjelder drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Salgsbevilling alkoholgruppe 2 gjelder drikk som inneholder over 4,7 volumprosent alkohol og høyst 22 volumprosent alkohol. Bevilling gis for maksimum 4 år om gangen, og kan gjelde for hele året eller en bestemt del av året. 

Salgsbevillingens pris beregnes etter omsatt vareliter per år. Gebyret er for tiden 0,22 kr pr. vareliter. Minimumspris er 1740,- pr. år.


Behandling av søknad

Det er firmaet som skal ha det økonomiske ansvaret for skjenkingen, som skal søke om bevilling. Dersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.


Søk om salgsbevilling


For deg med eksisterende salgsbevilling

Har du eksisterende salgsbevilling kan du bruke forenklet søknadsskjema for salgs- eller skjenkebevilling for perioden 2020-2024.
 

Søk om salgsbevilling (forenklet søknad)

 


Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. I omsetningsoppgaven skal faktisk mengde solgt alkohol for foregående år oppgis, og estimert mengde solgt alkohol for inneværende år oppgis.  

Gebyret blir justert hver år, jf. alkoholforskriften § 6-2.


Send inn omsetningsoppgave

 


 

Endring av eksisterende salgsbevilling


Du må søke om endring av eksisterende salgsbevilling når:

  1. Når selskapet endrer eier eller gjør endringer i eierandeler
  2. Du utvider arealet
  3. Stedet har fått ny styrer eller stedfortreder


Søk om endring av salgsbevilling

 

1. Dersom virksomheten endrer eier eller gjør endringer i eierandeler

Dersom virksomheten skifter eier, må det søkes om ny bevilling. Det samme gjelder ved overdragelse av for eksempel en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier virksomheten. Driften kan imidlertid fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder, så fremt kommunen er underrettet om dette, og det søkes om ny bevilling innen 30 dager fra eierskifte. 


2. Dersom virksomheten utvider arealet

Skal du utvide arealet må du søke om endring av eksisterende salgsbevilling. Du må også legge ved beskrivelse av arealet og adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må du legge ved tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt

 

3. Dersom virksomheten får ny styrer eller stedfortreder

Ved skifte av styrer eller stedfortreder må man søke om endring av eksisterende salgsbevilling, og godkjenning av den nye styreren eller stedfortrederen.

 Salgstider for alkohol

Det kan selges og utleveres øl bestilt fra nettbutikk (alkoholgruppe 1) i dagligvarehandel mellom følgende klokkeslett (jf. Alkohollova § 3-7):

  • Mandag – fredag kl. 08.00 til 20.00
  • Lørdag og dag før helligdag kl. 08.00 til 18.00

Unnatak er dagen før Kristi Himmelfart – da kan salg skje frem til kl. 20.00.

  • Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søndag og helligdag, 1. og 17. mai.
  • Det er krav til tydelig merking når salg av alkohol er forbudt.
  • Det kan foregå salg og utlevering av øl bestilt fra nettbutikk (alkoholgruppe 1) i dagligvarehandel på valgdagen.

 

Kontakt

Svein Taranrød
Avdelingsleder Politisk sekretariat
E-post
Telefon 911 12 054

Kontakt ved spørsmål om politiske møtebehandling, salg-, skjenke- og serveringsbevillinger, etablererprøver, valg, vigsel og politiske saker.

Jeanett Kaasa
Spesialkonsulent servicetorg
E-post
Telefon 482 61 651

Kontakt ved spørsmål om salg-, skjenk- og serveringsbevillinger, kunnskapsprøver, etablererprøver, TV-aksjon, valg og kommunal vigsel.

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart