Midt-Telemark kommune

Spesialundervisning for elever i grunnskolen

Spesialundervisning for elever i grunnskolen

Illustrasjonsfoto av jente med langt brunt hår og caps - Klikk for stort bilde      

Elever i grunnskolen som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett på spesialundervisning. Tjenesten er gratis.

Hvis du eller skolen er bekymret for om ditt barn ikke har godt nok utbytte av opplæringen, skal skolen forsøke å tilpasse bedre for ditt barn. Hvis det ikke er tilstrekkelig må skolen og PPT vurdere og gi råd om hva barnet trenger, og skolen må fatte et vedtak om spesialundervisning. Skolen har ansvar for å informere foreldre/foresatte om hvilke rettigheter elevene har.

Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en pedagog (eller en assistent med oppfølging fra spesialpedagog), følger opp eleven i klassen eller at eleven får særskilt tilpasset utstyr. Spesialundervisningen skal være tilpasset ditt barns behov.
 

Les mer om spesialundervisning på utanningsdirektoratet sine sider 
 Henvisningsskjemaer 

Enkeltsak brukes når eleven selv har utfordringer, og systemsak når det er utfordringer i gruppe, klasse eller skole som helhet.


Enkeltsak - henvisningsskjema til PPT

Systemsak - henvisningsskjema til PPT
 Hva kan jeg forvente av skolen?


Skolen skal:

 • Involvere og spørre deg før de tar avgjørelser som gjelder barnet ditt
 • Vurdere om barnet har tilstrekkelig læringsutbytte
 • Be PPT om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis du ber om det, eller hvis skolen mener at eleven trenger spesialundervisning
 • Fatte et enkeltvedtak som sier om eleven skal få spesialundervisning eller ikke, og hva spesialundervisningen skal være
 • Lage en individuell opplæringsplan (IOP)
 • Gi eleven spesialundervisning slik det er beskrevet i enkeltvedtaket og IOP-en
 • Lage en skriftlig rapport om spesialundervisningen og utviklingen til eleven en gang i året
 • Sørge for at du og barnet ditt  får veiledning om hva vurdering med og uten karakterer innebærer, før dere bestemmer dere
   


Hva kan jeg gjøre?


Du som er forelder:

 • Kan kreve at skolen undersøker om barnet ditt trenger spesialundervisning
 • Skal bli involvert og si ja før skolen ber PPT om å utrede barnet ditt
 • Skal bli involvert og si ja før skolen bestemmer at barnet ditt skal få spesialundervisning
 • Skal få en skriftlig rapport en gang i året om spesialundervisningen barnet ditt får og en vurdering av hvordan barnet ditt utvikler seg
 • Kan klage hvis barnet ditt ikke får spesialundervisning
 • Kan klage på innholdet, gjennomføringen eller organiseringen av spesialundervisningen
 • Kan bestemme om barnet ditt på ungdomsskolen skal få fritak fra vurdering med karakter i de fagene han eller hun har fått spesialundervisning

 Faser i saksgangen
 

 

PPT har taushetsplikt

Opplysninger om barnet eller ungdommen er unntatt offentlighet, og blir ikke gitt videre uten at foreldrene har godtatt det. Informasjonen oppbevares i en egen journal eller mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.
 Klagemuligheter

PPT er rådgivende instans men det er kommunen som fatter enkeltvedtak. Det er til kommunen du skal rette en eventuell klage. Du kan klage på alle enkeltvedtak som kommunen gjør, det kan for eksempel gjelde vedtak knyttet til spesialundervisning, behandlingstid og tildeling av tjenester. Saksbehandlingen av klager reguleres av forvaltningsloven.

Se mer informasjon om hvordan klage

Kontakt

Ida Elisabeth Welta Myrene
Enhetsleder
E-post
Telefon 35 95 71 80
Mobil 97 02 81 17

Åpningstider

Mand - Fred

08.00 - 15.30

Adresse

Besøksadresse

Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

 

Postadresse

Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv