Midt-Telemark kommune

Elever i videregående opplæring

Elever i videregående opplæring

PPT er en rådgivingstjeneste som gir rettledning til hjemmet, eleven, lærlingen, skole eller opplæringsinstitusjonen når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring. Lærlinger og lærekandidater har samme tilgang på pedagogisk-psykologisk tjeneste som elever i de videregående skolene.Tjenesten er gratis.

Man ved dator - Klikk for stort bilde    
Søke hjelp fra PPT

Henvisning til PPT skal alltid skje i samråd med den det gjelder og eventuelt foresatte. Er du over 15 år, kan du selv oppsøke tjenesten. Foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT. PPT har ansvaret for å utarbeide sakkyndige vurderinger der loven krever dette, som for eksempel ved behov for spesialundervisning og/eller særskilt inntak til videregående opplæring. 

PPT har taushetsplikt

Opplysninger om eleven er unntatt offentlighet, og blir ikke gitt videre uten at foreldrene / eleven har godtatt det. Informasjonen oppbevares i en egen journal eller mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.

Henvisningsskjemaer

Enkeltsak brukes når eleven selv har utfordringer, og systemsak når det er utfordringer i gruppe, klasse eller skole som helhet.
 

Henvisningsskjema for elevsak og skjema for pedagogisk rapport 

Henvisningsskjema systemsak til PPT 

 Spesialundervisning og utvidet opplæringstid

Elever som mottar spesialundervisning kan etter opplæringsloven ha rett til utvidet opplæringstid. Utvidelsestiden er inntil to år når det forutsettes at dette er nødvendig for å nå de fastsatte læringsmålene for eleven. Fylkeskommunen gjør vedtak om utvidet opplæringstid på bakgrunn av sakkyndig vurdering (se utdrag fra opplæringsloven under).
 

 


Klagemuligheter

PPT er rådgivende instans men det er fylkeskommunen som fatter enkeltvedtak. Det er til fylkeskommunen du skal rette en eventuell klage. Saksbehandlingen av klager reguleres av forvaltningsloven.

Mer informasjon om hvordan klage

Kontakt

Midt-Telemark PPT
E-post
Telefon 35 95 71 80

Besøksadresse
Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

Postadresse
Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv

Elin Hovland
Leder og pedagogisk-psykologisk rådgiver PPT
E-post
Telefon 35 95 71 80
Mobil 995 88 941

Åpningstider

Mand - Fred

08.00 - 15.30

Adresse

Besøksadresse

Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

 

Postadresse

Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv

Kart