Midt-Telemark kommune

Kompetanse- og organisasjonsutvikling i skole og barnehage

Kompetanse- og organisasjonsutvikling i skole og barnehage

Pedagogisk-psykologisk tjeneste har et lovpålagt ansvar for kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling (systemarbeid) i barnehage og skole.

PPT skal gjøre spesialpedagogikk allment og på den måten heve kompetansen til lærere i barnehager og skoler.

Ressurs og kompetanse

Vår kompetanse benyttes i arbeid med å forbedre læringsmiljøet i barnehager og skoler. Med utgangspunkt i nyere forskning er en av målsetningene å ivareta barn og unges behov på andre og bedre måter enn tidligere. I dette inngår at PPT også ser på klasseledelse, organisering, struktur, regler, rammer og rutiner skolen og den enkelte lærer har for å skape læring og trivsel i klasserommet.

Økt systemrettet arbeid bidrar til at barn i barnehager og elever i skolen i større grad får tilpasset sin opplæring. PP-tjenesten skal gi et sterkt bidrag til systemrettet arbeid. Tidlig innsats og forebygging skal føre til at man unngår utvikling av ulike typer vansker hos barn og unge. Det å jobbe bredt og systematisk med barnehagen som læringsarena, med læringsmiljøarbeid og tilpasset opplæring i skolen, uavhengig av henvisning, vil medføre at flere barn og unge kan ivaretas innen det ordinære og tilpassede barnehage- og opplæringstilbudet.
 

Les mer om kvalitetskriterier i PPT på nettsiden til Udir

Kontakt

Midt-Telemark PPT
E-post
Telefon 35 95 71 80

Besøksadresse
Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

Postadresse
Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv

Ida Elisabeth Welta Myrene
Enhetsleder
E-post
Telefon 35 95 71 80
Mobil 97 02 81 17

Åpningstider

Mand - Fred

08.00 - 15.30

Adresse

Besøksadresse

Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

 

Postadresse

Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv