Midt-Telemark kommune

Om PPT

Om PPT

Midt-Telemark PPT er et interkommunalt kontor for Midt-Telemark og Nome kommune, og er en rådgivende tjeneste som skal legge til rette for barn, unge og voksne med særskilte behov. På vegne av Vestfold og Telemark fylkeskommune betjener vi elever og lærlinger i videregående opplæring. PPT samarbeider med foreldre, barnehager, skoler og voksenopplæringssentre for å tilrettelegge opplæringen etter den enkeltes forutsetninger og behov. 

  
Hvem kan få hjelp?

Midt-Telemark PPT gir tjenester etter barnehageloven og opplæringsloven til barn, unge og voksne med særskilte behov i Midt-Telemark kommune og Nome kommune, samt elever og lærlinger i videregående opplæring i  kommunene Midt-Telemark, Nome, Notodden, Hjartdal og Tinn.

 

Mer om hvordan du søker hjelp
 Hvordan få hjelp?

 • Foreldre, elever over 15 år, barnehager, skoler og andre instanser, for eksempel helsesøster, kan søke råd hos PPT.
 • Voksne eller vergen, voksenopplæringen og andre instanser kan også søke råd hos PPT.

Husk at en sak kan drøftes anonymt med PPT før det blir en formell sak og en henvisning. Som hovedregel er det barnets barnehage eller skole som sender henvisningsskjemaet til PPT. 
 

Kontakt oss på PPT


 Forskjellige type utfordringer

Utfordringer kan være knyttet opp mot faglige og/ eller sosiale vansker. PPT behandler både enkeltsaker/elevsaker og systemsaker (hvis barnehagen eller skole opplever utfordringer i gruppa/klassen som helhet ved for eksempel mobbing. PPT skal også kartlegge, gi råd og utarbeide sakkyndig vurdering for de barn og elever som har behov for det.

PPT utreder og gir råd og veiledning om barn, unge og voksne som har utfordringer som kan få konsekvenser for læring.


Eksempler på utfordringer er:

 • Språk- og talevansker
 • Konsentrasjonsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Atferdsvansker
 • Syn- og hørselsvansker
 • Generelle lærevansker eller fagvansker
 • Lese- og skrivevansker
 • Matematikkvansker
 • Nonverbale lærevansker


Kommuner henter inn råd blant annet i disse sakene

 • Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder
 • Tidligere skolestart
 • Utsatt skolestart
 • Tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder
 • Spesialundervisning på skolen for voksne med behov for grunnskoleopplæring
 • Fritak fra opplæringsplikten
 • Tegnspråkopplæring i grunnskolen 
 • Punktskriftopplæring m.m. i grunnskolen 


Mer om PPTs oppgaver
 

 PPT har taushetsplikt

Opplysninger om barnet eller ungdommen er unntatt offentlighet, og blir ikke gitt videre uten at foreldrene har godtatt det. Opplysninger om voksne blir ikke gitt videre uten at han eller hun eller dennes verge har godtatt det. Informasjonen oppbevares i en egen journal eller mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.

 Klagemuligheter

PPT er rådgivende instans men det er kommunen som fatter enkeltvedtak. Det er til kommunen du skal rette en eventuell klage. Du kan klage på alle enkeltvedtak som kommunen gjør, det kan for eksempel gjelde vedtak knyttet til spesialundervisning, behandlingstid og tildeling av tjenester. Saksbehandlingen av klager reguleres av forvaltningsloven.

Se mer informasjon om klageretten

 

 

Kontakt

Midt-Telemark PPT
E-post
Telefon 35 95 71 80

Besøksadresse
Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

Postadresse
Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv

Ida Elisabeth Welta Myrene
Enhetsleder
E-post
Telefon 35 95 71 80
Mobil 97 02 81 17

Åpningstider

Mand - Fred

08.00 - 15.30