Midt-Telemark kommune

Søke hjelp fra PPT

Søke hjelp fra PPT

Her finner du informasjon om hvordan du søker hjelp fra PPT og søknadsskjemaer. 


PPT har taushetsplikt

Opplysninger om barnet eller ungdommen er unntatt offentlighet, og blir ikke gitt videre uten at foreldrene har godtatt det. Opplysninger om voksne blir ikke gitt videre uten at han eller hun eller dennes verge har godtatt det. Informasjonen oppbevares i en egen journal eller mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.
 Bakgrunnen for en henvisning

Bakgrunnen for en henvisning til PPT er ofte at elev/foresatte og/eller barnehage/skole opplever at et barn/elev ikke utvikler og lærer som forventet.

En henvisning skjer oftest i et samarbeid mellom skole/barnehage og elev/foresatte. Også helsestasjonen, lege/legespesialist og barnevernet kan være aktuelle henvisere sammen med foreldre.

Der det foreligger mistanker om uviklingsforstyrrelser eller andre alvorlige vansker, viderehenvises saken til andre hjelpeinstanser (eks. habiliteringstjeneste eller barne- og ungdomspsykiatri).
 Henvisningsskjemaer

Enkeltsak brukes når eleven selv har utfordringer, og systemsak når det er utfordringer i gruppe, klasse eller skole som helhet.
 

For barnehage og grunnskole

Henvisningsskjemaer sendes til Midt-Telemark PPT.
 

Henvisningsskjema elevsak til PPT

Henvisningsskjema systemsak til PPT (DOCX, 39 kB)

 

Voksenopplæring

Henvisningsskjemaer sendes til Midt-Telemark PPT.
 

Henvisningsskjema elevsak voksen til PPT (DOCX, 40 kB)

Henvisningsskjema systemsak voksen til PPT (DOCX, 39 kB)

 Klagemuligheter

PPT er rådgivende instans men det er kommunen som fatter enkeltvedtak. Det er til kommunen du skal rette en eventuell klage. Du kan klage på alle enkeltvedtak som kommunen gjør, det kan for eksempel gjelde vedtak knyttet til spesialundervisning, behandlingstid og tildeling av tjenester. Saksbehandlingen av klager reguleres av forvaltningsloven.

Send inn klage

Kontakt

Midt-Telemark PPT
E-post
Telefon 35 95 71 80

Besøksadresse
Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

Postadresse
Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv

Ida Elisabeth Welta Myrene
Enhetsleder
E-post
Telefon 35 95 71 80
Mobil 97 02 81 17

Åpningstider

Mand - Fred

08.00 - 15.30

Adresse

Besøksadresse

Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

 

Postadresse

Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv