Midt-Telemark kommune

Voksenopplæring

Voksenopplæring

Elever som ikke får tilstrekkelig utbytte av tilpasninger av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning når dette er begrunnet i en faglig utredning fra PPT.

 
Vanlige henvisningsgrunner kan være konsetrasjonsvansker, vansker med oppmerksomhet, lese- og skrivevansker, lærevansker, utviklingsforstyrrelse, emosjonelle og sosiale vansker, språkvansker og atferdsvansker. Det er elevens funksjonsnivå og individuelle forutsetninger, og ikke en eventuell diagnose, som er avgjørende for behovsvurderingen.

Eleven selv og / eller voksenopplæringen kan søke om utredning fra PPT for eventuell rett til spesialundervisning. Også skolehelsetjeneste, verge og lege / legespesialist kan være aktuelle henvisere sammen med elev.


Henvisningsskjemaer

Enkeltsak brukes når eleven selv har utfordringer, og systemsak når det er utfordringer i gruppe, klasse eller skole som helhet.
 

Henvisningsskjema voksen elev til PPT

Henvisningsskjema systemsak voksen til PPT

 PPT har taushetsplikt

Opplysninger om den voksne eleven er unntatt offentlighet, og blir ikke gitt videre uten at eleven (eventuelt vergen) har godtatt det. Informasjonen oppbevares i en egen journal eller mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.
 Klagemuligheter

PPT er rådgivende instans men det er kommunen som fatter enkeltvedtak. Det er til kommunen du skal rette en eventuell klage. Du kan klage på alle enkeltvedtak som kommunen gjør, det kan for eksempel gjelde vedtak knyttet til spesialundervisning, behandlingstid og tildeling av tjenester. Saksbehandlingen av klager reguleres av forvaltningsloven.

Se mer informasjon om hvordan klage

Kontakt

Midt-Telemark PPT
E-post
Telefon 35 95 71 80

Besøksadresse
Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

Postadresse
Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv

Ida Elisabeth Welta Myrene
Enhetsleder
E-post
Telefon 35 95 71 80
Mobil 97 02 81 17

Åpningstider

Mand - Fred

08.00 - 15.30

Adresse

Besøksadresse

Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

 

Postadresse

Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv