Midt-Telemark kommune

Kommunale krav

Kommunale krav

Midt-Telemark kommune fakturerer deg som innbygger for en rekke kommunale tjenster som f. eks kommunale eiendomsavgifter, barnehage, SFO, husleie og omsorgstjenster.  Har du problemer med å betale i tide, er det viktig at du kontakter økonomiforvaltning i kommunen så tidlig som mulig.

Blir kravene ikke betalt til forfall, blir kravene purret og det tillegges forsinkelsesrensrente og purregebyr etter gjeldede satser. Dersom purringer ikke blir betalt, skjer følgende avhengig av kravtype.

 

1. Kommunale avgifter

Kommunale avgifter er sikret ved lovbestemt pant i eiendommen jfr. panteloven §6-1. Dette kalles legalpant og den har prioritet før alle andre økonomiske heftelser i eiendommen.

Eiendomsskattelovens §27 gir kemneren i kommunen via skattebetalingsloven særnamsmannskompetanse for kommunale avgifter. Dette betyr at følgende innfordringstiltak kan iverksettes:

  • Nedleggelse av utleggtrekk i lønn eller ytelse fra NAV
  • Gjennomføring av utleggsforretning på ubetalte kommunale avgifter der man har oversittet fristen for legalpantet på to år. Utleggsforretningen må gjennomføres før foreldelsesfristen på kravet på tre år og fører til 10 års forlenget foreldeslesfrist

Det krever ikke særnamsmannskompetanse å nyttiggjøre seg legalpantet.  Dersom man ikke nedlegger utleggstrekk i lønn eller ytelse, er alternativet å begjære eiendommen tvangssolgt. Begjæring om tvangssalg av fast eiendom blir sendt til Aust-Telemark Tingrett  som deretter ved bruk av Namnsmannen forkynner begjæringen for den som skylder kommunale avgifter. Dersom kravet ikke blir betalt en tid etter dette, oppneves medhjelper av tingretten som har til oppgave å tvangsselge eiendommen.

Ettersom kommunale avgifter har prioritet før alle andre økonomiske heftelser, vil man i de aller fleste tilfeller oppnå en pris på eiendommen som dekker de ubetalte kommunale avgiftene.

2. Øvrige kommunale krav

Ved innfordring av øvrige kommunale krav som f. eks barnehage, sfo og husleie, må ordinær namsmann brukes i tvangsinndrivelsesprosessen.

Kommunen sender begjæring om utlegg/forliksklage til namsmannen i den kommunen hvor skyldner bor. Det gis en frist til å  betale kravet for å unngå at namnsmannen gjennomfører en utleggsforretning. Dersom man ikke er enig i kravet, blir saken meldt videre inn til forliksrådet i bostedskommunen til skyldner.