Midt-Telemark kommune

Tverrfaglig samarbeid for barn og unge med spesielle behov

Tverrfaglig samarbeid for barn og unge med spesielle behov

Har du barn med spesielle behov og ønsker hjelp og veileding kan du kontakte skolen, barnehagen eller en av instansene du finner nedenfor. De forskjellige fagområdene samarbeider og kan vise veien videre til riktig instans. 


Tverrfaglig samarbeidsmøte

Foreldre og foresatte med behov for drøfting, råd og veiledning rundt barn i alderen 0 til 16 år kan ta kontakt med helsesykepleier, kontaktlærer eller ledelsen ved skolen, barnehagen eller be om et tverrfaglig samarbeidsmøte.

Et tverrfaglig samarbeidsmøte er et møte for drøfting av utfordringer eller bekymring knyttet til et barns utvikling, og hvor en trenger å få belyst dette fra flere fagområder. 

Samtykke fra foreldre/foresatte er en forutsetning for at de ulike aktørene kan utveksle informasjon om barn og unge.

Det gjennomføres tverrfaglige møter i barnehager og skoler hver 4-6 uke. Møtene skal være et ledd i kvalitetssikring av barnets tilbud i barnehage/skole. De skal styrke det systemretta arbeidet, og bedre samordning av tiltak for utsatte barn og unge.

På tverrfaglige møter deltar:

 • Styrer/rektor og annet pedagogisk personell.
 • Helsestasjon/skolehelsetjenesten. Annet helsepersonell deltar ved behov.
 • PPT v/kontaktperson
 • Barnevernstjenesten v/kontaktperson (en gang i halvåret ellers etter behov)
 • Foreldre i saker der dette er aktuelt
 • Andre kan inviteres etter behov

Enkeltsaker kan drøftes anonymt. Dersom man ønsker å drøfte navngitte barn, skal foresatte ha samtykket i dette. Det er ønskelig at foresatte er tilstede. Samarbeid og informasjonsutveksling vedrørende enkeltbarn, forutsetter at foresatte har samtykket. Dette gjelder i saker der flere instanser allerede er inne og har ansvar for oppfølging av barnet/familien. I saker der det er behov for en bredere vurdering, meldes de opp til konsultasjonsteam etter samtykke fra foresatte.

Informasjon om de tverrfaglige møtene blir gitt til foreldrene i barnehagens årsplan og skolens informasjonshefte. Denne sendes ut en gang i året. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har informasjon om de tverrfaglige møtene i brosjyren «Velkommen til skolehelsetjenesten». Denne leveres ut til alle barn/ungdom og foresatte ved skolestartundersøkelsen og 8. klasse samtalen.

 Familieveileder

Familier i en vanskelig situasjon kan få hjelp av familieveileder, og er en del av helsestasjonens tilbud. Familieveileder ønsker å gi barnefamilier tidlig hjelp, slik at små problemer ikke utvikler seg til store vansker. 

Problemene kan bl.a være knytta til:

 • Generelle forhold knyttet til familie og omsorg
 • Veiledning og støtte 
 • Adferdsvansker
 • Rus
 • Psykiske problemer
 • Sorgbearbeiding
 • Utfordringer knyttet til etnisitet og flerkultur

Målet er å støtte familen i de endringer de selv ønsker. Familieveileder og alle andre på helsestasjonen har taushetsplikt. 


Mer informasjon om familieveileder

 Tilrettelegging i barnehage og skole

Spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn og spesialundervisning før skolebarn krever en sakkyndig vurdering av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). 
 

Mer informasjon om spesialpedagogisk hjelp for forskolebarn
 

Mer informasjon om spesialundervisning for skolebarn

 Barn og ungdom med psykiske vansker

Barn, unge og deres familier som trenger støtte når utfordringene gjør hverdagen vanskelig å håndtere kan ta kontakt med psykisk helse. Dette kan gjelde ved for eksempel skolevegring, alvorlige søvnproblemer, livskriser, depresjon, angst, spiseproblemer og atferdsvansker.


Mer informasjon om psykisk helse

 Fysio- og ergoterapi for barn og unge

 • Fysioterapeutene undersøker og vurderer barn og unges motorikk og funksjonsnivå og arbeider også med forebyggende tiltak. De tar i mot barn på helsestasjonen, kommer på hjemmebesøk og kan også møte barna i barnehage/ skole.
 • Ergoterapeutene foretar funksjonsvurdering og finner tiltak som hjelper barn og unge med funksjonsnedsettelse til å fungere så godt som mulig ut fra deres forutsetninger og behov. Målet er å fremme mestring, deltagelse og selvstendighet hos barnet. Dette omfatter tilrettelegging i hjemmet, barnehagen og skolen, men også i lek, målrettet aktivitet og trening.

 

Mer informasjon om fysio- og ergoterapi for barn og unge

 Skolehelsetjenesten og helsesøster 

Skolehelsetjenesten og helsesøster på skolen skal bidra til å forebygge sykdom og skade, fremme psykisk og fysisk helse, og gode sosiale og miljømessige forhold blant elevene. 

Vi hjelper elever og familier med bl.a:

 • Helseundersøkelse og rådgivning
 • Samtaler individuelt eller i grupper
 • Arbeide for gode sosiale forhold blant elever og et godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid rundt deg og din familien
 • Hjemmebesøk og oppsøkende virksomhet
 • Psykisk helsearbeid
 • Foreldreveiledning


Mer informasjon om skolehelsetjenesten