Midt-Telemark kommune

Bedriftshelsetjeneste i Midt-Telemark kommune

Bedriftshelsetjeneste i Midt-Telemark kommune

Midt-Telemark kommune har inngått avtale med Bedriftshelsen AS om levering av bedriftshelsetjenester fra 1.4. 2021. Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape gode arbeidsmiljø.

BHTs tjenester

 

Arbeidshelse

 • Nærværsarbeid
 • Sykefravær
 • Rus og spillproblematikk (Akan-arbeid)
 • Kartlegging av mulig helseskadelige arbeidsmiljø
 •  Bistand ved akutte hendelser

Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

 

 • Ergonomi
 • Inneklima
 • Støy
 • Belysning
 • Kjemisk arbeidsmiljø
 • Biologiske arbeidsmiljøfaktorer


Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

 • Arbeidsmiljøutfordringer
 • Konflikthåndtering
 • Omstilling
 • Mobbing
 • Vold og trusler


HMS

 • Kartlegging
 • Vernerunder
 • Risikovurdering
 • Rådgivning/veiledning
 • Tiltaksplaner


Bedriftshelsetjenesten skal jobbe forebyggende og arbeidsrelatert. Ved generelle helseplager eller ønske om helsesjekk, må den ansatte selv ordne dette hos sin fastlege.


Hvem kan bestille tjenester fra bedriftshelsetjenesten?

Hovedprinsippet er at det er enhetsleder, avdelingsleder eller HR-/personalavdelingen som bestiller nødvendige tjenester fra bedriftshelsetjenesten.Husk at ved bestilling som ikke skal belastes sentralt budsjett/HR, må enoppgi navn på arbeidssted og fakturareferanse.Enkeltansatte, verneombud og tillitsvalgte kan ta direkte kontakt med bedriftshelsetjenesten for råd og veiledning i saker som er ”arbeidsplassrelatert” eller av betydning for arbeidssituasjonen. Ved evt. videre bistand fra bedriftshelsetjenesten, skal dette avtales/forankres hos nærmeste leder.


Hva dekkes av avtalen?

Årsaplanen, som vetas av AMU hvert år, dekkes over budsjettpostsentral i kommunen. Har virksomhetene behov for støtte og veiledning utover det som fremgår av avtalen, må dette avstemmes med HR-/personalavdelingen.

Kontakt

Bedriftshelsen AS
E-post
Telefon 33 13 75 00
Randi Fjeldly Lund
Hovedkontaktperson (alle tjenester)
E-post
Mobil 960 97 727
Trude Lauvrak Moen
Kontaktperson
E-post
Mobil 960 97 728
Inge Holen
Kontaktperson (arb.miljø, endringsprosesser og konflikter
E-post
Mobil 991 08 664
Henning Hegdal
Kontaktperson (avtalen)
E-post
Mobil 934 08 501
Astrid Brockhus
Kontaktperson (ergonomi, arbeidsplassvurderingerog funksjonsvurderinger)
E-post
Mobil 960 97 726