Midt-Telemark kommune

Forsikring

Forsikring

Gruppeforsikring

Alle ansatte i Midt-Telemark kommune er omfattet av kommunens gruppelivsforsikring. Forsikringen dekker blant annet personskade som inntreffer i arbeidstiden. 

Ved fratredelse fra stilling trer man samtidig ut av gruppelivsforsikringen. Unntak er ved overgang til attføring eller uførepensjon. Ved fratredelse av stilling fylles skjema ut, og leveres til nærmeste leder. Skjema er tilgjengelig ved å trykke på link under.  

Skjema - Fortsettelsesforsikring (PDF, 787 kB)

Skadesaker:
Alle skader skal meldes inn til Protector ved å klikke på knappen under før noe annet blir foretatt (f.eks. bestilling av leiebil). 
 

Meld inn skade til Protector


Les mer:
Mer utfyllende info om gruppeforsikring får du ved å lese i Midt-Telemark kommunes personalhåndbok

 

Frivillig fritidsulykkeforsikring

Midt-Telemark kommune har ordning om frivillig fritidsulykkeforsikring gjennom kommunens forsikringsselskap. Dette er noe som tilbys alle nye og nåværende faste ansatte.

Ved ønske om å tegne frivillig fritidsulykkeforsikring fyll ut Skjema – Frivillig fritidsulykkeforsikring. Skjema er tilgjengelig ved å klikke på link under. 

Skjema - Frivillig fritidsulykkeforsikring (PDF, 95 kB)

Les mer:
Mer utfyllende info om fritidsulykkeforsikring får du ved å lese i Midt-Telemark kommunes personalhåndbok.

 


 

Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikringer - etterlatte

For arbeidstaker som er tilsatt i kommunen, dette gjelder også arbeidstakere som går på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, utbetales ved dødsfall et engangsbeløp til ektefelle/ partner iht. lov om registrert partnerskap, samboer, eller andre som for en vesentlig del ble forsørget av arbeidstakeren.

Beløpet fastsettes slik: 10.2 (G = grunnbeløpet i folketrygden)

Beløp
Under 51 år 10 G
51 år 9,5 G
52 år 9 G
53 år 8,5 G
54 år 8 G
55 år 7,5 G
56 år 7 G
57 år 6,5 G
58 år 6 G
59 år 5,5 G
Over 59 år 5,0 G

 

Forsikringssummens prioritet

Forsikringssummen utbetales i slik rekkefølge (absolutt prioritert i den rekkefølge de er nevnt):

 A Avdødes ektefelle (se dog bokstav C). Likt med ekteskap etter denne bestemmelse regnes registrert partnerskap etter lov av 30.4.1993.

B Samboer (se dog bokstav C). Som samboer regnes person som har felles bopel og felles barn med avdøde på dødsfallstidspunktet, eller som ved bekreftelse fra folkeregisteret kan dokumentere at samboerforholdet har bestått de siste to år. Dette gjelder likevel ikke dersom det på dødsfallstidspunktet forelå hindringer for at lovlig ekteskap/partnerskap kunne inngås. 28 Hovedtariffavtalen Kapittel 1 Fellesbestemmelser 29

 C Barn under 25 år. Disse skal ha utbetalt minst 40 % av erstatningsbeløpet selv om det er ektefelle eller samboer som har rett til erstatning.

D Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.