Midt-Telemark kommune

Pressereglement for ansatte

Pressereglement for ansatte

Pressereglement for ansatte i Midt-Telemark kommune

Midt-Telemark kommune skal utøve aktiv og utadrettet informasjon basert på størst mulig grad av åpenhet.  Media skal brukes for å kommunisere budskap om kommunen.

 1. Det øverste informasjonsansvaret i Midt-Telemark kommune ligger hos ordfører og kommunedirektør. Politiske kommentarer og vurderinger gis av politisk nivå, mens kommunedirektøren uttaler seg i overordnede saker.
 2. Kommunalsjefene er kommunedirektørens fremste rådgivere innen oppvekst, helse og mestring og teknisk. I saker som gjelder det helhetlige tilbudet innenfor disse tjenesteområdene, er det normalt at kommunalsjefen uttaler seg på vegne av kommunedirektøren.
 3. Kommunalsjefene kan delegere mediekontakten til den medarbeideren som har best kjennskap til saken og som ut fra et faglig ståsted kan gi den beste fremstillingen fra kommunens side. Den som uttaler seg, skal opptre lojalt ovenfor Midt-Telemark kommunes politiske og administrative vedtak.
 4. Enhetslederne har det faglige, økonomiske, personalmessige og administrative ansvar for sin enhet. I dette ligger også et informasjonsansvar. Lederne har rett og plikt til å gi faktaopplysninger og faglige vurderinger innenfor sine ansvarsområder og opptrer da på vegne av kommunalsjefen. Kommunalsjefen og kommunedirektøren skal konfereres ved behov, og skal ha informasjon om saker som krever videre oppfølging.
   
 5. Ledere for interkommunale samarbeid som Midt-Telemark kommune har ansvar for forholder seg til reglementet lik enhetsledere i pkt. 4.
 6. Den enkelte medarbeider skal oppmuntres til å bidra med ideer og innspill til gode mediesaker. Alle medieutspill skal avklares med nærmeste leder.
 7. Ansatte i Midt-Telemark kommune har ytringsfrihet som privatpersoner, og må gjerne ta del i offentlige samfunnsdebatter. Ansatte har selv plikt til å presisere overfor mediene at de uttaler seg som privatpersoner når de uttaler seg eller kommenterer saker innenfor kommunens ansvarsområder. Stillingsbetegnelse, kommunens e-post, e-post signatur eller brevark skal ikke brukes når den ansatte uttaler seg som privatperson.
 8. Ansatte kan ikke uttale seg som privatpersoner på områder hvor man er saksbehandler eller innehar en annen sentral rolle. I slike tilfeller forventes full lojalitet til kommunens vedtak og bestemmelser. Når en sak er lagt frem for politisk behandling, er det kommunedirektøren som kommenterer disse.
 9. Ansatte som er tillitsvalgte og/eller politikere har selv ansvar for å klargjøre overfor mediene at de uttaler seg som representant for en fagforening eller et parti. Rollene som tillitsvalgt/politiker og ansatt skal holdes atskilt.
 10. Leserinnlegg og kommentarer i papir- nettaviser, og digitale plattformer skal som hovedregel ikke besvares av administrativt ansatte.
 11.  Kommunikasjonsrådgiveren er rådgiver i informasjonsspørsmål og kontaktes når medarbeidere eller ledere ønsker rådføring og hjelp i saker som har med media å gjøre.
 12. Ved større hendelser som håndteres av Kommunens Operative Stab (KOS) gjelder plan for krisekommunikasjon

  Godkjent av kommunedirektøren