Midt-Telemark kommune

Pressemelding - vedtak om stenging av campingplasser o.l

Pressemelding - vedtak om stenging av campingplasser o.l

      

For å hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester fatter kommuneoverlegen i Midt-Telemark 27.03.20 følgende vedtak jfr. smittevernlovens § 4-1 5. ledd, jfr.  1. ledd:

1) Alle anlegg knyttet til drift av campingplass o.l stenges

2) Opphold i campingvogn, bobil etc er ikke tillatt for de uten folkeregistrert adresse i Midt-Telemark.

3) Opphold i campingvogn, bobil etc med eget sanitæranlegg tillates for innbyggere med folkeregistrert adresse i kommunen, men anmodes om å unngå sosiale relasjoner utover husstanden.

Unntak fra vedtaket: 

  • overnatting i arbeids øyemed tillates.
  • dagstur for å utføre strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader

Vedtaket gjelder for alle virksomheter som drifter campingplass o.l, og enhver som har campingvogn, bobil etc på campingplasser i kommunen.

Vedtaket gjelder fra 27.03.20 inntil nytt vedtak foreligger.

 

Rettslig grunnlag:

Smittevernloven § 4-1 5. ledd gir kommuneoverlegen hjemmel til å vedta lokale tiltak for å forebygge og motvirke spredning av allmennfarlig smittsom sykdom i befolkningen. Aktuelle tiltak er hjemlet i 1. ledd bokstav a-e.

Grunnleggende krav ved iverksettelse av tiltak etter § 4-1 1. ledd fremgår av § 1-5: «Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det leddes vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.»

 

Begrunnelse:

Det vises til Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendom i anledning utbrudd av av Covid-19, med hjemmel i Lov 1994-08-05-55§ 1-2 av mars 2020.

I forskriftens § 5 forbys det overnatting på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Nasjonal forskrift har ikke spesifisert at forbudet også gjelder campingplasser o.l.

Midt-Telemark er en turistkommune med mange feriegjester på kommunens campingplasser. Kommuneoverlegen ser dette vedtaket som en naturlig følge av Helse – og omsorgsdepartementets vedtak, og Folkehelseinstituttets anbefalinger. Tiltaket blir vurdert som nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å ivareta nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Kommuneoverlegen anser tiltaket etter en medisinskfaglig begrunnelse både nødvendig av hensyn til smittevernet og tjenlig ut fra en helhetsvurdering. Man anser også at den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for dem tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er tillagt vekt i vurderingen.

Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak såfremt ikke annet er bestemt i loven jfr. smittevernloven § 8-3.

27.03.20

Kristin Sekse, kommuneoverlege i Midt-Telemark