Midt-Telemark kommune

Detaljreguleringsplan for Gvarvgata 100 boligområde - melding om vedtatt plan

Detaljreguleringsplan for Gvarvgata 100 boligområde - melding om vedtatt plan

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Midt-Telemark kommunestyret i møte den 22.06.2020 Detaljreguleringsplan for Gvarvgata 100 boligområde med planid 09362018.

Klagefrist: 21.09.2020.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for tett småhusbebyggelse med tilhørende anlegg (18 boenheter) samt videreføring av dagens parkområde innenfor gbnr. 78/15 og 78/289. Det er lagt opp til kjedehus og leiligheter i 1,5 – 2 etasjer med ca. størrelse på 80 - 140 m2 som skal omkranse et felles uteareal/tun.

Adkomst til området er fra Hørtevegen.

Plandokumenter:
Plankart (PDF, 641 kB)
Planbestemmelser (PDF, 209 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)
Illustrasjonsplan (PDF, 2 MB)
Saksframstilling (PDF, 334 kB)

Ovennevnte dokumenter samt tilleggsdokumenter/rapporter finnes i planregisteret (om noen dager): https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3817/gl_planarkiv.aspx?planid=09362018 .

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12. Klage må være skriftlig og sendes til Midt-Telemark kommune, Pb 83, 3833 Bø eller post@mt.kommune.no innen 21.09.2020.

 

Krav om erstatning eller innløsing etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest 3 år etter kunngjøring av vedtaket.