Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Detaljreguleringsplan for Gvarvgata 100 boligområde - offentlig ettersyn og høring

Detaljreguleringsplan for Gvarvgata 100 boligområde - offentlig ettersyn og høring

Klikk for stort bildeI samsvar med §12-10 i plan- og bygningsloven har Utval for plan, teknikk og næring i møte 28.01.20, vedtatt å legge Detaljreguleringsplan for Gvarvgata 100 boligområde, planID 09362018, ut til offentleg ettersyn.

Høringsfrist: 27.03.2020.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av boliger med tilhørende anlegg samt videreføring av dagens parkområde innenfor gbnr. 78/15 og 78/289. Det legges opp til konsentrert boligbebyggelse og leiligheter med adkomst fra Hørtevegen, totalt 19 boliger/leiligheter.

Det skal legges fram geoteknisk utredning og oppdatert støyanalyse før 2. gangs behandling av planen.

Plandokumenter:
Plankart (PDF, 744 kB)
Planbestemmelser (PDF, 208 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)
ROS-analyse (PDF, 342 kB)
Illustrasjonsplan (PDF, 2 MB)
Saksframstilling ved 1.gangs behandling (PDF, 2 MB)
Støyrapport (foreløpig) (PDF, 2 MB)
Arkeologisk registrering (PDF, 3 MB)

Spørsmål kan rettes til Midt-Telemark kommune, saksbehandler Øyvind D. Dahle på tlf. 91525129 eller skmuodd@mt.kommune.no.

Planforslaget er også lagt ut til offentleg ettersyn på Bekkevoll, Bø bibliotek og på kommunehuset i Midt-Telemark. Eventuelle merknader sendes til post@mt.kommune.no eller Midt-Telemark kommune, Teknisk forvaltning, Pb. 83, 3833 Bø, innen 27.03.20.