Midt-Telemark kommune

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Gamleveg 31

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Gamleveg 31

I samsvar med plan- og bygningsloven vedtok kommunestyre i Midt-Telemark i møte 20.06.2022 sak 69/22 detaljregulering for Gamleveg 31. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye boliger med tilhørende anlegg i Bø sentrum.
Planen legger opp til blokkbebyggelse i 4-5 etasjer med 35 leiligheter av ulik størrelse.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plandokumenter
Plankart (PDF, 545 kB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 167 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Andre relevante dokumenter
Illustrasjonsplan (PDF, 4 MB)
ROS analyse (PDF, 266 kB)
Geoteknisk vurdering (PDF, 10 MB)
Støyfaglig vurdering (PDF, 2 MB)
Mobilitetsplan (PDF, 170 kB)

Plandokumentene kan også leses på Teknisk enhet i Bø (Bekkevoll, Gullbringvegen 20).

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI påklages. 
Eventuell klage må være skriftlig og sendes Midt-Telemark kommune , Pb 83, 3833 Bø i Telemark eller epost post@mt.kommune.no. innen 22.08.2022.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Midt-Telemark kommune innen 3 år fra denne kunngjøring, kfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.