Midt-Telemark kommune

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Hellestad sandtak

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Hellestad sandtak

I samsvar med plan- og bygningsloven vedtok kommunestyre i Midt-Telemark i møte 20.06.22 sak 70/22 detaljregulering for Hellestad sandtak. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende sandtak. 

 

 

 

 

 

 

 

Plandokumenter
Plankart (PDF, 2 MB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 78 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)
 

Andre dokumenter
ROS analyse (PDF, 2 MB)
Støy rapport (PDF, 3 MB)
Endelig vedtak (PDF, 4 MB)

Plandokumentene kan også leses på Teknisk enhet i Bø (Bekkevoll, Gullbringvegen 20).

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI påklages. 
Eventuell klage må være skriftlig og sendes Midt-Telemark kommune , Pb 83, 3833 Bø i Telemark eller epost post@mt.kommune.no. innen 22.08.2022.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Midt-Telemark kommune innen 3 år fra denne kunngjøring, kfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.