Midt-Telemark kommune

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Sandagården

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Sandagården

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok utvalg for plan, teknikk og næring i møte 30.11.2021 å legge detaljregulering for Sandagården ut til offentlig ettersyn. 
Planforslaget er fremmet av Asplan Viak på vegne av forslagstiller Stasjonsvegen 1 AS. Formålet med planen er å legge til rette for forretning, boliger, kontor og tjenesteyting med tilhørende anlegg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringsdokumenter:

Plankart (PDF, 361 kB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 122 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 21 MB)
Illustrasjoner (PDF, 320 kB)
ROS analyse (PDF, 3 MB)
Oppsummering av innspill (PDF, 130 kB)
Geoteknisk vurdering (PDF, 5 MB)
Saksfremstilling til 1. gangs behandling (PDF, 2 MB)

Dokumentene er også lagt ut hos Teknisk Bekkevoll, kommunehuset og biblioteket.

Spørsmål
Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Elin Blütecher på elbl2001@mt.kommune.no eller telefon 907 55 496

Merknader

Frist for å komme med merknader er satt til 27.01.2022. Merknader senest til post@mt.kommune.no eller som brev til Midt-Telemark kommune, Teknisk forvaltning, Pb 33, 3833 Bø.