Midt-Telemark kommune

Offentlig ettersyn - detaljregulering for utvidelse av Hellestad sandtak

Offentlig ettersyn - detaljregulering for utvidelse av Hellestad sandtak

Høringsfrist 20.01.22
 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok utval for plan, teknikk og næring i møte 30.11.2021 å legge forslag til detaljregulering for utvidelse av Hellestad sandtak ut til offentlig ettersyn. Planforslaget er fremmet av Rambøll på vegne av Hellestad sandtak. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende sandtak i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 
 

Høringsdokumenter:

Plankart (PDF, 2 MB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 78 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)
ROS analyse (PDF, 5 MB)
Saksfremstilling til 1. gangs behandling (PDF, 2 MB)

Dokumentene er også lagt ut hos Teknisk Bekkevoll, kommunehuset og biblioteket.

Spørsmål
Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Elin Blütecher på elbl2001@mt.kommune.no eller telefon 907 55 496

Merknader

Frist for å komme med merknader er satt til 20.01.2022. Merknader senest til post@mt.kommune.no eller som brev til Midt-Telemark kommune, Teknisk forvaltning, Pb 33, 3833 Bø.