Midt-Telemark kommune

Bøhamna barnehage har fokus på barns trivsel, god foreldrekontakt, lek, omsorg og læring

Bøhamna barnehage har fokus på barns trivsel, god foreldrekontakt, lek, omsorg og læring

Onsdag 21. april 2021 dro ordfører Siri og kommunedirektør Per på besøk til Bøhamna barnehage for å lære hvordan de arbeider med å skape et inkluderende miljø for omsorg, lek og læring.  

Bøhamna barnehage sine råd for å inkludere barn og unge

  • Møtene mellom mennesker er det aller viktigste. Det å se hverandre, ha kontakt og å prate sammen. Både når det gjelder foreldre og barn.
  • En må ta seg tid til å observere barn. En oppnår da ny kunnskap om samhandlingen mellom barna.
  • Det er smart å prøve nye metoder for at barn skal bli inkludert. Det er ikke alt som virker, men en må prøve!  
  • Husk at utestenging også kan skje blant mindre barn. Det å være tidlig ute med å fange opp barn som blir holdt utenfor, og å få satt inn tiltak, kan ha stor betydning for barns utvikling.
  • Ansatte med felles verdier og respekt for hverandre er medvirkende til å lykkes med å lage et inkluderende miljø. Her har ledelse også sentral betydning, og at det er fokus på tillit.  

Gjengen i Bøhamna barnehage er opptatt av barns trivsel og god foreldrekontakt. Opptatt av god kontakt med foreldre

Bøhamna barnehage er opptatt av å ha nær foreldrekontakt. Samarbeid med foreldre er utrolig viktig for å ha kunnskap om barnet og hvordan familien har det. Det å prate sammen gir en gjensidig tillit. Når foreldre og barnehage stoler på at de vil hverandre vel, så er det også lettere for barnehagen å hjelpe familien. Dette er et langsiktig arbeid. Det handler rett og slett om møtene mellom mennesker. Her er f.eks. samtalene med foreldre i garderoben ved bringing og henting av stor betydning. De ansatte må ta seg tid til å prate med foreldrene. Barnehagen er opptatt av at foreldrene allerede ved første møte skal få en positiv opplevelse, at de blir møtt på en god måte.

Viktig å bli kjent med barnet

Barnehagen er oppmerksom på barnets stemme og hvordan barnet har det inni seg. Å se et barn må tilpasses til alder. De minste barna kan observeres gjennom kroppsspråk og øyekontakt. Barnets egen opplevelse må tas på alvor. Utestenging kan også skje blant små barn. Derfor må de ansatte ha fokus på å observere leken, og å være til stede hele tiden. Å bli godt kjent med barnet er avgjørende for kunne bidra til utvikling av god selvfølelse og mestring. De ansatte ønsker å lære barna at vi er forskjellig, og at det er helt greit. Når barn er trygge, så er det lettere for dem å inkludere andre barn. Barnehagen skal ha et særlig fokus på at barn har en opplevelse av tilhørighet i gruppa.

Bøhamna sitt prosjekt for inkludering

Bøhamna barnehage skal over to år arbeide spesielt med inkludering og praktiske metoder for å lykkes. Arbeidet er knyttet opp til regionale kompetansemidler, og barnehagen får veiledning av ansatt på Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Det er satt i gang ulike metoder i hver avdeling hvor de ansatte skal lære mer om hva som fungerer i arbeidet med å inkludere barn.

I den ene småbarnsavdelingen har metoden gått ut på å observere to barn som de ansatte trodde at ikke hadde samspill med de andre barna. Etter å ha observert de to barna fikk de ansatte ny kunnskap. Det viste seg å være mer samspill mellom disse to barna og andre barn enn de trodde.  

På en annen avdeling ble det undersøkt hvordan en gjennom lek kan få barn til å inkludere andre. De ansatte tok bort leketøy i en kortere periode. Da begynte barna å leke andre typer leker sammen, mer fysiske leker, og det gjorde at de ble mer sosial. Det viste seg også at type leker har innvirkning på inkludering. Eksempelvis kan dokker/biler føre til et skille mellom kjønn.

Den tredje metoden har gått ut på å sette av konkret tid til å observere hvem som leker sammen, og hvilke leker som er populære. De ansatte har blitt overrasket over ny informasjon når de virkelig setter av tid til å observere. De oppdager flere sider av samspillet mellom barna. Med ny informasjon så er det lettere å se hvordan flere kan bli bedre kjent. Samtidig må en ha respekt for barnas ønsker og hvem de har kjemi med.  

Den fjerde metoden har gått ut på å observere, og se hvem barna velger å leke sammen med. Så har de gjort om på lekegrupper ved å trekke en «lekevenn». Erfaringen er at barna liker dette. De skal leke med «lekevennen» i 10 minutter. De gjør dette et par ganger i uka. Etter de begynte med «lekevenn», så har gruppa blitt helt annerledes. Flere barn har blitt kjent med nye venner. Samtidig er de ansatte veldig lydhøre dersom noen barn synes det er skummelt/ubehagelig med «lekevenn-metoden».  

De ansatte mener det er bra å prøve ulike tilnærminger. Det som fungerer for noen, fungerer kanskje ikke for andre. Men man må prøve!

Bøhamna barnehage skal fortsette neste år å jobbe med inkludering. De skal også få mer støtte fra PPT i arbeidet. Språk og sosial kompetanse skal styrkes. Det er bedre at PPT går inn tidlig, og det kan gi mindre behov for PPT sin hjelp når barna begynner på skolen.  

Ansattes trivsel har stor betydning

Bøhamna barnehage har som kjerneverdi for ansatte at de skal ta folk på alvor, både når det gjelder foreldre, barn og egne kolleger.

De er opptatt av å arbeide sammen, uansett hvilken stilling man har. Prosjektet de har for inkludering omfatter hele personalgruppen, og at alle får samme kunnskap og veiledning. De mener det er en suksessfaktor å være likestilte, uansett om du er assistent eller barnehagelærer.

Kontaktinformasjon

Hvis du vil vite mer om arbeidet i Bøhamna barnehage, så kan du ta kontakt på tlf. 35 05 95 60 eller med styrer Astrid Hegna på tlf. 35 05 95 61 eller e-post ashe@mt.kommune.no. Se også informasjon på kommunens nettside: https://midt-telemark.kommune.no/finn-tjeneste/barnehage/barnehager/bohamna-barnehage-i-bo/

Til stede:

Astrid Hegna, styrer

Anne Haugen, avdelingsleder på avd. revehiet

Yvonne Mølback, avdelingsleder på avd. Nøtteliten,

Mette Aasen, avdelingsleder på avd. Veslefrikk

Anette Svartdal, avdelingsleder på avd. Tyrihans

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører

Per Dehli, kommunedirektør