Midt-Telemark kommune

Folkestad skule vil satse på godt læringsmiljø og mindre utenforskap

Folkestad skule vil satse på godt læringsmiljø og mindre utenforskap

Mandag 15. mars 2021 dro ordfører Siri, lokalpolitiker Inger Marie og kommunedirektør Per på besøk til Folkestad skule for å lære om «Folkestadmodellen».

En gjeng som er optimistisk til «Folkestadmodellen». Fremst (fra venstre) ser vi rektor Bente Thomassen og fungerende assisterende rektor Monika Espedalen. Bak (fra venstre) er lokalpolitiker Inger Marie Dahl, ordfører Siri Blichfeldt Dyrland og kommunedirektør Per Dehli.

Om Folkestadmodellen

Folkestad skule ønsker å fange opp elever som strever, uansett om det er sosialt eller faglig. 18 januar 2021 startet Folkestad skule en omlegging av måten de jobber på. Kort fortalt går det ut på å satse mer på miljøarbeid og fleksibel bruk av spesialundervisning. Skolen har opprettet et miljøteam og et spesialpedagogisk team som arbeider med å forebygge eller hjelpe de som trenger det.

Folkestad skule sine råd for å inkludere barn og unge

  • Lytt til barn og unge, og la deres stemme få betydning i arbeid med sosialt og faglig miljø.
  • Det er en styrke å ha miljøterapeut på skolen som kan sette ekstra fokus på trivsel og klassemiljø.
  • Skolen må hjelpe både enkeltelever og hele klasser, slik at elevene får et godt læringsmiljø.
  • Spesialundervisning kan være mer fleksibelt, det trenger ikke å være et fast antall timer i uka. Det må tilpasses til den enkelte sitt behov. Målet er at eleven etter hvert ikke skal trenge spesialundervisning, fordi en har satt inn så gode tiltak at eleven klarer seg med tilpasset eller ordinær undervisning.
  • Utenforskap kan ha både faglige og sosiale grunner. Derfor er det smart å både ha et miljøteam og et spesialpedagogisk team som kan samarbeide om gode løsninger.

Om det spesialpedagogiske teamet

Teamet består av tre spesialpedagoger.

Dersom en elev har spesielle behov, så prøver det spesialpedagogiske teamet ved Folkestad skule alle mulige tiltak før eleven meldes inn med behov for spesialundervisning. De gjør en grundig jobb med å obeservere og kartlegge hva eleven trenger for å få et godt utbytte av undervisningen. Pegagogisk-psykologisk tjenester (PPT) veileder teamet med dette.

Folkestad skule arbeider mer fleksibelt og målrettet, i stedet for å bare legge inn timer til spesialundervisning i timeplanen. De ser på hvor mange timer i året eleven har fått innvilget, og fordeler det ut etter behov. Eksempelvis kan det være mest effektivt å arbeide intensivt i en tre måneders periode, og så kan eleven gå over til ordinær undervisning.

Folkestad skule vil at elever, så langt som mulig, skal få ha tilpasset opplæring  sammen med de andre i klassen. De ser på hva eleven trenger av tiltak for at han/hun skal fungere sammen med de andre, og bli inkludert der.

Om miljøteamet

Folkestad skule har et miljøteam som består av en miljøterapeut, en assistent og assisterende rektor.

Miljøteamet arbeider med alle sosiale utfordringer i skolen. Dersom en elev har utfordringer, kan et av tiltakene være at han/hun får faste samtaler med miljøterapeuten. Miljøteamet kan også hente inn spesialpedagogene for å kartlegge om det kan være faglige utfordringer som gjør at eleven ikke trives sosialt.   

Miljøteamet arbeider både med enkeltelever og klassemiljø. De samarbeider med kontaktlærer, rektor og assisterende rektor om hvilke tiltak som kan gjøre elevenes hverdag og klassemiljø bedre. Teamet får veiledning fra PPT og helsesykepleier innkalles ved behov.

Skolen bruker pedagogisk analysemodell for å finne ut hvordan de kan bedre trivsel og læringsmiljø. De ser på klassemiljø, fag, fritid, interesser, helsesituasjon, friminutt og familiesituasjon. Så vurderer teamet hvor det bør foretas endringer for at eleven skal få det bedre.  

Det skal lite til for at miljøteamet setter i gang med sitt arbeid. Det er nok at f.eks. en medelev sier at en annen elev ikke har det bra på skolen.  

Ett tiltak miljøteamet satte i gang var frokostbål med klassene. Alle klassene var en dag nede på speiderplassen og spiste frokost rundt bålet. Dette var ett veldig positivt og hyggelig tiltak.

Barn og unge sin stemme skal bli hørt

En viktig del av arbeidet med Folkestadmodellen er at elevene får være med, og at deres stemmer blir hørt. Derfor har miljø- og spesialpedagogteamet alltid kontakt med den eller de elevene det gjelder, for å høre hvordan de har det, og hva de ønsker av tilrettelegging. 

Informasjon fra elevrådsleder

Hanna mener at hvordan en har det på skolen påvirker hvordan en jobber. Akkurat nå har klassen hennes et prosjekt hvor elevene ikke har fast plass, men kan skifte sitteplass, etter hvem man arbeider best sammen med. Det går ut på å øve seg på å skifte på samarbeidspartnere.   

Hanna forteller at de har startet en ny ordning i klassen når det gjelder å rydde. Det er inspeksjon hver dag og den som har det ryddigst får pokal. Pokalen utdeles hver uke. 

Hun sier at elevene har fått informasjon om deres muliget til å snakke med helsesykepleier, og at de også har hatt samtaler i jente– og guttegrupper.

Nå arbeider elevrådet med et spennende innkjøpsprosjekt, fordi skolen skal få en ny hinderløype.

Elevrådet har møter en gang i måneden. Alle klasser har møter på forhånd, hvor de kan melde inn saker. Elevrådet er også med i Samarbeidsutvalget (SU), hvor både foresatte og lærere er med. 

Veien videre

Med Folkestadmodellen kan det bli mindre tilmeldinger til PPT, og læreren får mer tid til klassen sin. Det blir mindre slitasje på personalet. Miljøteamet og spesialpedagogteamet skal rett og slett jobbe seg til å bli overflødige, at de ikke trengs mer. Når elever eller klasser ikke trenger dem mer, da har de lykkes. 

Hvordan kan jeg få vite mer om Folkestadmodellen?

Du kan ta kontakt med Folkestad skule på telefon 35 05 94 00 eller rektor på mobil 996 33 561. Det er også mulig å sende e-post på postmottak.fosk@mt.kommune.no

Til stede

Hanna Søgne, elevrådsleder

Bente Thomassen, rektor

Monika Espedalen, fungerende assisterende rektor

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører

Inger Marie Dahl, lokalpolitiker (AP)

Per Dehli, kommunedirektør