Midt-Telemark kommune

Læringsverkstedet Gvarv barnehage skal inkludere alle barn inn i leken

Læringsverkstedet Gvarv barnehage skal inkludere alle barn inn i leken

Tirsdag 11. april 2021 dro ordfører Siri og hovedutvalgsleder Evy på besøk til Læringsvekstedet Gvarv barnehage for å lære hvordan de arbeider med å inkludere fremmedspråklige barn.

Gvarv barnehage sine råd for å inkludere barn og unge

  • Ha fokus på språkutvikling i lek. Språkutfordringer kan hindre at barn leker sammen med andre.
  • Gi barna hjelp til å forstå hverandre, slik at de kan leke sammen.
  • Følg ekstra med på de sårbare barna.
  • Lær barn å snakke positivt om hverandre.
  • Våg å prøv ut nye måter å inkludere barn på.

I fargerikt gymrom. Styrer i barnhagen, Liv Fossheim, sammen med hovedutvalgsleder Evy Beate StykketOm barnehagen

Det er 114 barn og 30 ansatte på læringsverksted Gvarv barnehage. Denne barnehagen har flest minoritetsspråklige barn i kommunen, med til sammen 29 barn. De er fra ulike land som  Syria, Afghanistan, Eritrea og Somalia.  

Barnehagen samarbeider godt med Senter for kompetanse og inkludering (SKI) i Midt-Telemark kommune. SKI jobber med undervisning og integrering av flyktninger, og gjennom SKI får barnehagen informasjon om mottak av nye flyktninger i kommunen.

Det er god og tett dialog med foreldre, og barnehagen bruker tolk når det er nødvendig. Barnehagen er vant til å ha barn fra ulike kulturer og de har hatt minoriteter over tid.  

Prosjekt med bruk av tegnspråk

Barnehagen ønsker å ha fokus på språkutvikling knyttet opp til lek. De ser at mange faller utenfor leken, fordi de ikke har språkkompetanse. Noen blir ikke fanget opp før de når en viss alder. Det ønskes å fange opp disse barna så tidlig som mulig.

Språk virker mot integrering fordi det skiller på leken. Barn velger da ofte den leken hvor de ikke trenger språk, f.eks. å sykle, fremfor å leke med andre.

Barnehagen har et spennende prosjekt som gjelder tegn til tale. De mener tegnspråk kan brukes til minoritetsspråklige, altså at de lærer tegn for konkrete ting. Det betyr at hørende barn også kan ha nytte av tegnspråk.

Barnehagen skal prøve dette ut høsten 2021. De får inn en ressurs med kompetanse på tegnsspråk. Barna skal leke og bruke tegnspråk i leken. Det deles inn i grupper med ca. 4 barn på hver gruppe.

Barnehagen må først kartlegge de barna som trenger ekstra språkstimulering. De samarbeider med pedagogisk-psyologisk teneste (PPT) for å kartlegge språk.  

Målet er å gi barna et verktøy som de kan bruke i leken, og dermed bli bedre kjent med andre barn. Ved at alle barn lærer de samme lekene, så vil en kunne unngå utenforskap.

17 mai feiring i Gvarv barnehage, litt på forhånd. Her serveres det pølser! Annet arbeid med inkludering

Gvarv barnehage bruker pedagog Kari Pape sin metode med fargekoding på barn. Hver avdeling plukker ut 3-5 barn som har utfordringer av ulike slag. Hver ansatt skal observere ekstra det konkrete barnet 5 minutter hver dag i to uker, og bruker observasjonene til å sette inn riktig tiltak for barnet. De får veiledning fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Barnehagen er opptatt av sosialt samspill og relasjoner. Læringsverkstedet arbeider med det de kaller «hjertekultur». Kjennetegn ved en hjertekultur er at en vil hverandre vel, har hjerte for hverandre, smitter hverandre med raushet, skaper et inkluderende fellesskap og forebygger mobbing og utestenging. En del av dette er at barna lærer å snakke positivt om hverandre. Når noen har bursdag, så skal alle si noe bra om bursdagsbarnet, og barnet får med seg de gode tilbakemeldingene hjem.

Gvarv barnehage er også opptatt av å være en god arbeidsplass. De har lavt sykefravær og de ansatte får gjøre ting på sin måte. Vi er opptatt av inkludering og at alle skal føle seg ivaretatt. Ved nyansettelser har vi forventningssamtaler, alle får sin kontaktperson/fadder som skal hjelpe den nyansatte med sosial inkludering og praktisk informasjon, slik at han /hun finner seg raskt til rette. Gvarv barnehage skal være et godt sted å være for alle.

Kontaktinformasjon

Hvis du vil vite mer om arbeidet i Læringsverkstedet Gvarv barnehage, så kan du ta kontakt med styrer Liv Fossheim på mobil 47 17 49 67 eller e-post gvarv@laringsverkstedet.no.

Til stede

Ordfører og hovedutvalgsleder ble møtt med rød løper på Læringsverkstedet Gvarv barnehage.  Liv Fossheim, styrer i Gvarv Barnehage

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører

Evy Beate Stykket, hovedutvalgsleder oppvekst og kultur (Venstre)