Midt-Telemark kommune

NOME OG MIDT-TELEMARK BARNEVERN VIL AT BARN OG UNGE FÅR NØDVENDIG HJELP OG OMSORG

NOME OG MIDT-TELEMARK BARNEVERN VIL AT BARN OG UNGE FÅR NØDVENDIG HJELP OG OMSORG

Tirsdag 11. mai 2021 besøkte ordfører Siri Nome og Midt-Telemark barnevern i deres lokaler på Gvarv for å lære hvordan de arbeider med sårbare barn, med spesielt fokus på barns rett til å bli hørt og barnets beste.

Barnevernet sine råd for å inkludere barn og unge

  • Tør å snakke med barnet. Vær åpen og undrende, og still åpne spørsmål.
  • Du må ta deg tid når et barn prater. Det kan hende du aldri får sjansen igjen. Du må våge å se. 
  • I alle saker må du se på hva som er den beste løsningen for barnet. Her er barnets syn helt sentral.
  • De som jobber med barn og unge må samarbeide med andre instanser for å kunne gi best mulig hjelp til barn og familier, altså tverrfaglig samarbeid. 
  • Meld i fra til barnevernet dersom du er bekymret for et barn. 
  • Tilby barn og familier gode lavterkeltjenester, da får flere barn det bedre.

Dyktig gjeng i barnevernet i Midt-Telemark regionen.Hva gjør barneverntjenesten?

Barneverntjenestens skal sette i verk hjelpetiltak for barn og familier der barnet på grunn av forhold i hjemmet har særlige behov. Hjelpen kan gis i form av råd, veiledning og hjelpetiltak. De kan f.eks. gi råd om oppdragelse, grensesetting og atferdsproblemer. Barnevernet kan gi hjelp i form av støttekontakt, familierådgivning eller besøkshjem.

I koronatiden har det vært en stor økning av meldinger og saker i Midt-Telemark. Antall bekymringsmeldinger ble doblet i 2020. 

I barnevernets arbeid er det nødvendig å samarbeide med andre instanser i samfunnet. Det kalles ofte tverrfaglig samarbeid. Barnevernet har f.eks. kontakt med barnehager, skoler, helsestasjon, familieveileder, PPT (pegagogisk-psykologisk tjeneste), fastleger eller leger på sykehus. I vår kommune har barnevernet også et godt samarbeid med tjenesten Ung Arena, som er et tilbud til ungdom mellom 13 og 20 år. 

Forebyggende arbeid

Barnevernet er tydelig på at forebyggende tilbud til familier, som familieveileder og helsesykepleier, er særdeles viktig for barn og unge sin utvikling. Gode lavterkeltilbud kan forebygge at barn lider.

Det er dessverre mange som frykter barnevernet, fordi de har myndigheten til å ta barn fra foreldre. Men den viktigste delen av arbeidet til barnevernet er å hjelpe familier som har det vanskelig, og å støtte dem.

Barnets rett til å bli hørt

Barnevernet har jevnlige samtaler med barn. De har mange vanskelige samtaler, fordi de er i kontakt med barn som ikke har det bra.

Når barnevernet gjør en undersøkelse av hvordan et barn har det, så snakker de med barnet minimum to ganger. Det er nødvendig å snakke om innholdet i bekymringsmeldingen. Dette må ses an ut fra barnets alder, og de minste barna må observeres. Samtaler med barn skjer der det passer best, f.eks. i barnehagen eller på skolen.

Det fattes aldri et vedtak i barnevernet uten at det er undersøkt hva som er barnets mening. Det skal være nedtegnet skriftlig. Dersom det ikke er gjort, så må det begrunnes.  

Barnevernet har opparbeidet seg god kompetanse på å prate med barn og unge. De synes det er utrolig viktig å være tilgjengelig for barna. For å få en god samtale må du tørre å snakke med barnet, være åpen, undrende og stille åpne spørsmål. Du må ta deg tid når et barn prater. Det kan hende du aldri får sjansen igjen. Du må våge å se. 

Barnets beste

Barnevernet foretar en helhetsvurdering av hva som er barnets beste, og hvilke tiltak som må gjøres for at barnet skal ha det bra. Barnets eget syn er sentral i vurderingen. Andre momenter kan være barnets egenskaper, familiemiljøet, nære relasjoner, behovet for beskyttelse, individuell sårbarhet, barnehage- og skolemiljø samt barnets fysiske og psykiske helse.

Barnevernet har de siste årene blitt enda flinkere til å skriftliggjøre det de gjør. For å lette på arbeidet har de opprettet maler. De har også en egen mal for vurdering av barnets beste.

Meld i fra dersom du er bekymret for et barn

Barnevernet fremhever hvor viktig det er at folk melder i fra dersom de er bekymret for et barn. Det er mulig å være anonym., men hvis du står frem er det lettere for barnevernet å gjøre undersøkelser. Barnevernet tar alltid meldinger på alvor, og gjør en grundig vurdering av dem. De gir råd og veiledning til familien dersom en sak henlegges.

Du finner informasjon om hvordan du kan melde her: https://midt-telemark.kommune.no/finn-tjeneste/ppt-barnevern-vold-og-overgrep/barneverntjenesten/hva-gjor-barneverntjenesten-2/

Kontakt med barnevernet

Dersom du vil vite mer om Nome og Midt-Telemark barnevern kan du ta kontakt på telefon 35 95 71 50 eller sende e-post til postmottak.barnevern@intk.no. Det er også mulig å ta kontakt med barnevernleder Anne Storhaug på telefon 918 52 855 eller e-post anne.storhaug@intk.no.

Til stede under besøket:

Anne Storhaug, barnevernsleder

Avdelingsledere og ansatte

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører