Midt-Telemark kommune

PPT vil at barn og unge skal trives og få kunnskap

PPT vil at barn og unge skal trives og få kunnskap

Fredag 12. februar 2021 var prosjekt inkludering i gang! Ordfører Siri og kulturkonsulent Marita besøkte Midt-Telemark PPT i deres lokaler på Gvarv. Her får du informasjon om hva vi lærte om PPT.

Møte om inkludering av barn og unge i PPT sine lokaler på Gvarv. PPT sine råd for å inkludere barn og unge

Du må lytte til barnets stemme. Du må snakke med barn og unge og finne ut hva de synes er greit og hva de ikke synes er greit. Veldig små barn kan ikke prate, men de kan fortelle med kroppen sin hva de liker og ikke liker.

Vær tilgjengelig. Når det er lett å ta kontakt, så får du hjulpet flere i tide.

Det er lurt at flere arbeider sammen for å hjelpe barn og unge. Det kalles tverrfaglig arbeid. Det betyr at f.eks. skole, helsestasjon og PPT har faste møter hver måned på hver skole og barnehage  for å forsøke å finne gode løsninger. Politi og barnevern deltar på noen av møtene.

Det er lurt å jobbe på ulike måter, at du både snakker direkte med et barn og ser på hele miljøet som er rundt.

Det er effektivt å jobbe i team. PPT har bl.a. egne team for læringsmiljø og utfordrende atferd, fravær og psykososiale vansker og minoritetsspråklig team.

Hvordan får jeg tak i PPT?

Du kan ta kontakt med lærer, helsesykepleier eller rådgiver på skolen, som hjelper deg med å kontakte PPT. PPT har kontaktpersoner ved alle barnehager og skoler. Både du og dine foreldre kan ta direkte kontakt med dem.

PPT har e-post adresse postmottak.ppt@intk.no og telefon 35 95 71 80.Inger Folkestad møter deg i resepsjonen 

Hva gjør PPT?

PPT står for pedagogisk psykologisk tjeneste. PPT arbeider for at barn og ungdom skal trives og få kunnskap, både i barnehage og på skole. Disse folka bidrar altså til inkludering helt fra du er liten og til du er en ung voksen. De vil at du skal skal få oppleve et godt leke- og læringsmiljø, uten mobbing, utenforskap og diskriminering.

Spesielt vil PPT hjelpe barn og unge som trenger ekstra støtte. Det kan f.eks. være hvis du har problemer med språk, konsentrasjon, følelser, syn, hørsel, lesing, skriving eller matematikk.  Eller at du ikke trives i miljøet på skolen/i barnehagen. 

PPT prøver å hjelpe deg ved å gi råd til de som jobber i barnehagen eller skolen, slik at lærere og andre kan legge bedre til rette for deg. Kanskje du trenger litt mer pauser eller kanskje du trenger å få undervisning i mindre grupper. For å se om du kan ha behov for spesialundervisning, kan PPT også skrive en sakkyndig vurdering.

 

PPT og ungdommer

Noen elever synes det er utrolig tøft å sitte i ro med teori hele dagen. De vil heller gjøre noe praktisk. Det er i noen tilfeller mulig å starte en tilknytning til arbeidslivet allerede på ungdomsskolen. PPT kan gi veiledning i dette.

PPT i Midt-Telemark har ansvar for elever i videregående skoler, gjennom en avtale med Fylkeskommunen. Det å få følge elever videre fra ungdomsskolen gir PPT-kontoret en enda større faglighet og tyngde. Når de kjenner deg fra ungsomsskolen, så vet de hva som skal til for at du skal få det bra på videregående.

Arbeid mot mobbing

PPT arbeider kontinuerlig mot mobbing. De fortalte om en en hendelse hvor en elev opplevde å bli plaget av en annen elev. PPT hadde da samtaler med både barnet som ble mobbet og han/hun som var mobberen. De samarbeidet også med foreldrene til begge. Når mobberen ble sett og fikk fortelle sin historie, så ble situasjonen bedre. I dag har begge elever det bra.  

De ansatte på PPT

Det er 12 personer som er ansatt på Midt-Telemark PPT. De har forskjellig utdanning og alle har god kompetanse i pedagogikk og psykologi.

De er mye ute og besøker barnehagene og skolene. De ønsker å komme til deg, der du er. De drar også på hjemmebesøk.

Noen ganger kommer barn og unge til PPT sine lokaler på Gvarv. Der har de et eget samtalerom.

 

Til stede på møtet:

Fra PPT

Leder Elin Hovland

Teamledere Randi Bjørkaas Slettebø, Solveig Torstveit Snippen, Katrine Røimål Burmester og Line Kaasa

 

Fra politikk/administrasjon

Ordfører Siri Blichfeldt Dyrland

Kulturkonsulent Marita Kristina Valkeinen (arbeider med tiltak mot barnefattigdom og er sekretær for Ungdomsrådet)