Midt-Telemark kommune

Barn som bekymrer - handlingsveileder for ansatte

Barn som bekymrer - handlingsveileder for ansatte

Dette er en veileder for deg som er bekymret for et barn. Er du bekymret for et barn er det viktig at du gjør noe med det.

I Midt-Telemark kommune er vi opptatt av forebyggende arbeid for barn og unge, og det er viktig at vi alle bidrar til dette arbeidet slik at det er godt og trygt å vokse opp i Midt-Telemark kommune. ”Tidlig intervensjon for barn, som lever med psykisk syke og/eller rusmisbrukene foreldre, er et nasjonalt satsingsområde i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet (St. prp.nr 1 (2007-2008)). I rundskriv Q-16/2007 ”Forebyggende innsats for barn og unge” framheves viktigheten av gode oppvekstmiljøer, der alle blir sett og hørt, og at en griper tidlig inn i en problemutvikling. Samtidig er det dokumentert at ansatte som kommer i kontakt med barn, unge og voksne i risiko, ofte unnlater å handle på grunnlag av bekymringen”. (IS 1742, ” Fra bekymring til handling”) I denne handlingsveilederen vil du få noen enkle retningslinjer for hva du som ansatt skal gjøre hvis du er bekymret for et barn, samt telefonnummer til ulike hjelpetjenester i kommunen og fylket.


Se handlingsveileder (PDF, 607 kB)

 

Se barnevernets artikkel om "barn som bekymrer"