Midt-Telemark kommune

Utarbeiding av kommuneplanens arealdel for Midt-Telemark kommune 2021-33

Utarbeiding av kommuneplanens arealdel for Midt-Telemark kommune 2021-33

​​​

Kommunestyret har vedtatt oppstart av planarbeidet og vedtatt planprogrammet for prosessen. Formannskapet er planutvalg for kommuneplanens arealdel og vil drive planarbeidet fram til etter at et planforslag har vært på høring. Politiske vedtak i løpet av planprosessen vil bli lagt ut her.

 

POLITISK BEHANDLING

 

Oppsummering av høringsinnspill og forslag til derere fremdrift

27.05.21
Formannsskapssak 52/21

 Kommuneplanen sin arealdel 2021-2023

17.02.21
Formannsskapssak 15/21
 


 

1. gangsbehandling av planforslag

25.01.21
Formannsskapssak 02/21
 


 

Drøfting av sentrale tema

12.10/21
Formannsskapssak 15/20

 


 

Konsekvensutgreiing av nye innspel og førebels handelsanalyse

I møte 24.8.20 fekk formannskapet presentert Sweco si utgreiing av konsekvensar og ROS-analyse av innspela om nye utbyggingsområde (PDF, 4 MB) i kommuneplanen. I utgreiinga gir Sweco si tilråding til om innspelet bør leggast inn i ny arealdel eller ikkje. Dette er ikkje administrasjonen si tilråding, men ei uavhengig, fagleg tilråding som vil bli nytta som underlag for planforslaget administrasjonen skal legge fram til politisk behandling. For innspelet om å opne for detaljhandel i Bø handelspark vert det utarbeidd ei eigen handelsanalyse. Formannskapet fekk i same møte presentert førebelse resultat av analysa (PPTX, 3 MB). I endeleg analyse vil fleire alternativ bli analysert og kva alternativ kommunen har for å styre omfanget av detaljhandel vil bli presentert.

Formannsskapssak 123/20

 


 

Grovsiling av innspill om nye utbyggingsområder og oppfølging av reiselivsanalyse

Formannskapet behandler innspill om utbyggingsområder i to trinn. Første trinn er en grovsiling, der innspillene blir vurdert opp mot overordna føringer, som mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel. I hovedsak blir innspill som ikke er i tråd med overordna føringer ikke med videre til trinn 2. I trinn 2 blir det gjennomført en utredning av konsekvenser av utbyggingsområdene for miljø og samfunn. På bakgrunn av resultatene av konsekvensutredninga, vil formannskapet vurdere om utbyggingsområdene skal legges inn i forslag til ny arealdel. Formannskapet gjennomførte silinga i trinn 1 i sak 66/20. Av de tre matrisene som fulgte saken går det fram hvilke vurderinger som er gjort av det enkelte innspillet, se under. 

Som del av planprosessen er det utarbeida en reiselivsanalyse for Lifjell (PDF, 3 MB). På bakgrunn av tilrådinger i denne, vil ikke kommunedelplan for Lifjell bli innlemma i ny arealdel slik som opprinnelig planlagt. Det vil si at gjeldende kommunedelplan for Lifjell fremdeles vil være gjeldende etter at ny arealdel er vedtatt. Innspill om endring av arealbruk på Lifjell vil derfor ikke bli behandla i denne planprosessen.

Formannskapssak 66/20 (PDF, 808 kB)

Vedlegg:


Godkjenning av opplegg for siling av innspill og medvirkning knytta til planarbeidet

Formannskapet vedtok 3.2.20 opplegg for siling av innspill til planarbeidet og hvordan kommunikasjon og medvirkning i planprosessen i formannskapssak 19/20 (PDF, 2 MB) med vedlegg (PDF, 286 kB).

Godkjenning av planprogram - kommunestyret 3.2.20​​

Kommunestyret godkjente planprogrammet for arbeidet med arealdel av kommuneplanen 3.2.20 i sak 05/20. Planprogrammet fastsetter rammene for planarbeidet og omtaler tema, medvirkning, utredningsbehov, framdrift osv. Ny arealdel vil bli utarbeidet i tråd med planprogrammet og legges frem for formannskapet til behandling høsten 2020. Planforslaget blir så lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker og endelig  godkjenning i kommunestyret i første kvartal 2021.

 

Oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram - kommunestyret 11.11.19

Kommunestyret vedtok at planarbeidet skulle starte opp og at forslag til planprogram for prosessen skulle leggast ut til offentleg ettersyn (sak 34/19).

 

Åpningstider

Servicetorg

09.00 - 15.00
 

Sentralbord

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart