Midt-Telemark kommune

Kommunedirektøren

Kommunedirektøren

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen i kommunen og har det overordnede ansvaret for at sakene som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. 

Kommunedirektøren og staben har arbeidsted på kommunehuset i Bø.

Kommunedirektørens ansvar

Kommunedirektøren er bindeleddet mellom kommunens politiske ledelse og kommunens ansatte, og pådriver for at organisasjonen skal utvikle seg og yte gode tjenester til innbyggerne.

Kommunedirektøren skal:

  • forvalte myndighet i tråd med lovverk og vedtatt politikk.
  • legge frem saker til politisk behandling og gjennomføre politiske vedtak
  • legge frem forslag til budsjett og revidert budsjett
  • rapportere til kommunestyret gjennom årsmelding, årsregnskap, tertialrapporter og månedlige rapporter på økonomi, nærvær og årsverk.

Kontakt

Per Dehli
Kommunedirektør
E-post
Telefon 97 15 87 88

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø