Midt-Telemark kommune

Arealregnskap Kommunedelplan for Lifjell fra 2014

Arealregnskap Kommunedelplan for Lifjell fra 2014

I gjeldende kommunedelplan for Lifjell er det satt av areal til følgende arealformål. Hovedparten er satt av til LNF (76 %) og Fritidsbebyggelse (13 %).

Arealformål Areal i m2 %
LNF 10583146 76
Fritidsbebyggelse 1811113 13
Idrettsanlegg 893653 6
Turdrag 285244 2
Sentrumsformål 104743 0,8
Veg 70070 0,5
Bruk og vern av sjø og vassdrag 36768 0,3
Parkering 21770 0,2
Offentlig eller privat tjenesteyting 20625 0,1
Næringsbebyggelse 8744 0,1
Kombinert bebyggelse og anleggsformål 6488 0,05
Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 2421 0,02

  Arealregnskap Illustrasjon 1     Arealregnskap Illustrasjon 2