Midt-Telemark kommune

Fra fritidsbebyggelse til fritidsbolig

Fra fritidsbebyggelse til fritidsbolig

"Den norske hytta er en del av vår nasjonale identitet" skrives det i åpning til regjeringens veileder om planlegging av fritidsbebyggelse. Videre skrives det "at hovedprinsippene for utbygging av fritidsboliger bør avklares gjennom kommunale og regionale planprosesser. Målet bør være å sikre store sammenhengende naturområder og viktige naturverdier og kulturmiljøer, og å sette utbygging av fritidsboliger inn i en helhetlig regional- og næringspolitisk ramme."

På området rundt Jønnbu finner en både spredt tradisjonelt fritidsbebyggelse med mindre enheter og enkle standard fra tidligere og konsentrerte høystandard fritidsboliger fra nyere tid. Siste er betydelig større med høyre krav til infrastruktur. Grunnet hytteutbygging har landskapet på området rundt Jønnbu også forandret seg betydelig i de siste 100 år. 

Viktige hensyn og arealinteresser som bør være et tema når en planlegger for utbygging i et fjellområde er blant annet naturverdier, kulturmiljø, friluftsliv, landbruk, terreng, vegetasjon og lokalklima. Hensyn til disse må vurderes for plassering og avgrensing av utbyggingsområdet.

Litt om utviklingen av hytteutbygging på Lifjell (Kommundelplanområde) i Midt-Telemark kommune:

Per oktober 2021 er det omtrent 600 fritidsbygninger i dette område av Lifjell. Litt over halvparten av disse er eldre fritidsbygg bygget før 2000. I de siste 20 årene har det blitt bygget rundt 260 nye fritidsbygg i dette område. Det kan forekomme feil i tidspunkt av registreringen, noe som gjør at disse tallene er noe usikre.