Midt-Telemark kommune

Planprosessen

Planprosessen

Det er planlagt en rullering av kommunedelplanen for Lifjell i 2022/23. Her kan enhver bli med og påvirke den framtidige arealbruken i det avgrensende område på inngangen til høyfjellet i Midt-Telemark kommune.  For å kunne påvirke må en har kunnskap til planprosessen og når en kan komme med innspill. Prosessen er illustrert i figuren under. Størst påvirkningsmulighet ha en ved å komme med innspill når det varsles om oppstart av planarbeidet før arbeidet med å utarbeide planforslaget er igangsatt.


Illustrasjon planprosess  

   

I denne figuren gir oversikt over når i planprosessen en har mulighet å komme med innspill (her kalt medvirkningspunkter). Det er to ganger i planprosessen.

  1. Varsel om oppstart av planarbeid (størst mulighet for påvirkning av planens innhold ved å sende inn nye arealinnspill): Når det foreligger et forslag til planprogrammet og det er fattet et politisk vedtak om offentlig høring, vil det bli varslet om oppstart av planarbeid på ulike media (på kommunens hjemmeside, i Bø blad, TA og Varden) samt at det blir sendt ut brev til berørte aktører og andre som skulle ønske det. Det er viktig å sende inn skriftlige innspill innen fristen som er satt, om en vil at innspillet blir behandlet administrativ og/eller politisk. En kan både komme med konkrete innspill om arealbruken eller generelle innspill om området (f.eks. behov for arealkrevende aktiviteter, utforming av bygg) eller konkrete innspill til planprogrammet.
  2. Offentlig høring (mulighet for å påvirke og endre innholdet i planforslaget, ikke nye arealinnspill) : Når det foreligger et forslag til plan (planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser) og det er fattet politisk vedtak om offentlig høring av planen, vil det bli varslet om høring av planforslaget i ulike media (på kommunens hjemmeside, i Bø blad, TA og Varden) samt at det blir sendt ut brev til alle som har hatt innspill til planarbeidet under 1. Varsel om oppstart av planarbeid. Det er viktig å sende inn skriftlige innspill innen fristen som er satt, om en vil at innspillet blir behandlet administrativ og/eller politisk.