Midt-Telemark kommune

Spørreundersøkelse om utviklingen av Lifjell

Spørreundersøkelse om utviklingen av Lifjell

Er du representant for en hyttevelforening, grunneier, overnattings- eller serveringsaktør, aktivitetsleverandør, representant for et lag eller en forening eller driver med eiendomsutvikling med tilknytting til Lifjellområdet i Midt-Telemark kommune?

Da vil du med all sannsynlighet har mottatt/mottar en spørreundersøkelse om utviklingen av Lifjell i Midt-Telemark kommune i uke 51.

Dersom du tilhører en av disse aktørgruppene og mot formodning ikke mottar/har mottatt en spørreundersøkelse på epost, din digitale postkasse, eller i posten i løpet av uke 51, tar gjerne kontakt med Svenja D. Storøy på epost svro2606@mt.kommune.no eller telefon 941 36 469

Hvorfor lager vi denne spørreundersøkelsen?

Midt-Telemark kommune skal etter planen rullere kommunedelplanen for Lifjell i 2022/23. Som en forberedelse til denne prosessen ønsker kommunen å få innspill fra et bredt utvalg av aktører som på ulike måter har interesser i utviklingen av Lifjell. Hensikten med denne forundersøkelsen er å få frem nye ideer og tanker om den videre utviklingen av Lifjell som reiselivsdestinasjon og rekreasjonsområde. Disse innspillene skal inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget for planprosessen. Men ikke minst har spørreundersøkelsen en forberedende funksjon for potensielle framtidige utviklingsaktører på den kommende innspillsperioden. Når planprosessen starter, vil det varsles om oppstart, og alle få mulighet til å komme med innspill og medvirke på vanlig måte.

Hvem svarer på spørreundersøkelsen ?

I denne omgangen retter seg spørreundersøkelsen mot utvalgte aktørgrupper:  hyttevelforeninger, grunneiere, overnattings- eller serveringsaktører, aktivitetsleverandører, lag/foreninger, eiendomsutviklere.

Hvem gjennomfører spørreundersøkelsen og analyserer resultatene?

Telemarksforsking er ansvarlig for å gjennomføre undersøkelsen, på oppdrag fra Midt-Telemark kommune. Mimir bidrar i reisefaglige spørsmål til undersøkelsen.

Når og hvor blir resultatene av spørreundersøkelsen publisert?

Det skal skrives en enkel rapport som vil være offentlig tilgjengelig. Rapporten vil bli tilgjenglig i Telemarksforsking sine kanaler og på kommunens heimesider.  Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner i rapporten.