Midt-Telemark kommune

Godtgjørelser, fri fra arbeid og tapt arbeidsfortjeneste

Godtgjørelser, fri fra arbeid og tapt arbeidsfortjeneste

Har du spørsmål om godtgjørelse, ta kontakt med politisk sekretariat.► Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

► Satser for møtegodtgjørelse

 

Fast godtgjørelse

Vi har både fast og variabel godtgjørelse. Den faste varierer i størrelse - alt etter som hvor arbeidskrevende og stort ansvar den enkelte folkevalgte innehar. I noen styrer, råd og utvalg mottar både leder og medlemmer fast godtgjørelse - i andre mottar bare leder slik godtgjørelse. Leder har høyere godtgjørelse en vanlige medlemmer. Fast godtgjørelse utbetales med en månedlig utbetaling - 12 måneder i året.
 

Variabel godtgjørelse

Alle folkevalgte mottar godtgjørelse for all møtedeltakelse og defineres her som den variable godtgjørelsen. Den utbetales etterskuddsvis 2 ganger i året - i juni og desember. Alle de som mottar fast godtgjørelse får også variabel godtgjørelse - unntatt ordfører. Dialogmøter regnes som møtedeltakelse og antall oppmøter skal regnes med. Saksordførerrollen utløser en fast sum etter at saken den folkevalgte har hatt ansvar for, er ferdig behandlet i kommunestyret. Denne blir utbetalt sammen med den variable godtgjørelsen.
 

Satser

Grunnbeløpet for satsene er 80% av gjeldende lønn for statsråder. Denne summen tilsvarer den årlige godtgjørelsen for ordfører. All øvrig godtgjørelse er fastlagt og regulert i reglementet og utgjør varierende prosentandeler av det samme grunnbeløpet.
 

Regnes godtgjørelse som lønn?

Godtgjørelse skal ikke regnes som lønn og det genererer ikke feriepenger, men regnes av likningskontoret som inntekt og skal beskattes.
 

Andre utgifter som dekkes

Reglementet informerer også om håndtering av eventuell tapt arbeidsfortjeneste, behov for barnevakt, spesielle reiseutgifter og andre forhold.

 

Refusjon av utgifter

Husk at dersom du har ekstrautgifter i forbindelse med et møte dekkes dette med inntil 0,1 prosent av B. Dette gjelder utgifter til blant annet reise og barnepass. Politisk sekretariat kaller inn vara.
 Rett til fri fra arbeid
 

Kommuneloven § 8-2 rett til fri fra arbeid

Alle folkevalgte har krav på fri fra sitt alminnelige arbeid i det omfang dette er nødvendig fordi man har møteplikt i kommunale folkevalgte organer. Man har også krav på fri for den tid det tar å reise til og fra møtene.

 Tapt arbeidsfortjeneste
 

Kommuneloven § 8-3 dekning av utgifter og ækonomisk tap

Folkevalgte som på grunn av tillitsvervet påføres inntektstap eller andre utgifter, har krav på å få erstattet dette opp til et gitt beløp. Ved krav om refusjon av tapt arbeidsfortjeneste, må arbeidstakeren dokumentere tapene i form av erklæring fra arbeidsgiver. Selvstendig næringsdrivende må dokumentere dette gjennom egenmelding som sannsynliggjør tapet. Det er kun trekk i lønn fra arbeidsgiver, faktisk tap av overtidsgodtgjørelse eller dokumentert og faktisk tap av inntekt i næring som gir rett til kompensasjon. Kravet må inneholde informasjon om utvalg, møtedato og antall timer.

 

Kontakt

Svein Taranrød
Avdelingsleder Politisk sekretariat
E-post
Telefon 911 12 054

Kontakt ved spørsmål om politiske møtebehandling, salg-, skjenke- og serveringsbevillinger, etablererprøver, valg, vigsel og politiske saker.

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart