Midt-Telemark kommune

Møteplikt og forfall

Møteplikt og forfall

Som folkevalgt har du møteplikt i de kommunale organene du er valgt inn i med mindre du har gyldig forfallsgrunn eller er inhabil i en sak. Dette følger av kommuneloven § 40. Forsømmelse av møte- og stemmeplikt rammes av straffeloven § 324.

Forfall

De folkevalgte (både faste medlemmer og varamedlemmer) anmodes om å holde møtedagene ledige, og i utgangspunktet ikke legge ferier eller andre arrangementer til de aktuelle møtedagene.

Arbeidstakere har krav på fri fra arbeidet for å skjøtte møteplikten.
 

Hvis du ikke kan stille på møtet skal du melde gyldig forfall til politisk sekretariat.

 

Gyldig forfall

Gyldig forfall skal kunne innfris med et visst rimelig skjønn, men kriteriene for gyldig forfall er strenge. Ansvaret ligger i stor grad hos det enkelte organs leder. En bred definisjon av begrepet gyldig grunn kan medføre en direkte uthuling av møteplikten. Foruten å være direkte lovstridig vil dette selvsagt kunne medføre alvorlige problemer for organets saksbehandling og beslutningsdyktighet.

Eksempler på gyldig forfall er sykdom, uoppsettelig arbeid som forretningsreiser, og store familiebegivenheter som bryllup, jubileer og begravelser. Møter i andre utvalg er ikke godkjent forfallsgrunn til bystyret og hovedutvalg, unntaket er møter i utvalg på høyere nivå som Fylkestinget eller Stortinget.

Gyldig forfall er omstendigheter som fører til at vedkommende ikke uten fare for helbred eller velferd, eller uten å forsømme viktige eller uoppsettelige forretninger eller plikter, kunne ha møtt.

Eksempler på ugyldig forfall er fritidsaktiviteter og mindre familiebegivenheter.

Forfall protokolleres.

Forfall meldes skriftlig (e-post) med forfallsgrunn til politisk sekretariat. Forfall bør meldes så raskt som mulig og innen kl 12.00 siste arbeidsdag før møtedagen. Det er Politisk sekretariat som innkaller vararepresentanter til det aktuelle møtet, representanten skal ikke gjøre dette selv. Rekkefølgen vararepresentantene innkalles i bestemmes av valgresultatet og ligger fast for hele perioden.


Ikke gyldig forfall

Eksempler på ugyldig forfall er fritidsaktiviteter og mindre familiebegivenheter som fødselsdager og middagssammenkomster.
 

 

Kontakt

Svein Taranrød
Avdelingsleder Politisk sekretariat
E-post
Telefon 911 12 054

Kontakt ved spørsmål om politiske møtebehandling, salg-, skjenke- og serveringsbevillinger, etablererprøver, valg, vigsel og politiske saker.

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart