Midt-Telemark kommune

Send innbyggerforslag

Send innbyggerforslag

Ordningen med innbyggerforslag gir innbyggerne i en kommune eller et fylke mulighet til å sette saker på den politiske dagsordenen.

Minsak.no

Midt-Telemark kommune anbefaler at nettsiden minsak.no som drives av Kommunal- og moderniseringsdepartementet brukes til elektroniske innbyggerforsalg. Når et forslag har fått tilstrekkelig antall underskrifter kan det sendes til kommunen via nettsiden.
 

Mer informasjon om innbyggerforslag på minsak.no

 


 

Hva er et innbyggerforslag?

Retten til å fremme innbyggerforslag fremgår av kommunelovens § 39a. Ordningen gir innbyggerne rett til å fremme forslag til kommunestyret om forhold som gjelder kommunens virksomhet.

Kommunestyret har plikt til å ta stilling til forslag framsatt gjennom innbyggerforslag senest 6 måneder etter at det er fremmet. Innbyggerforslag het fram til 1. januar 2015 innbyggerinitiativ.

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan fremme innbyggerforslag. Forslagsstillerne og underskrivere kan være under 18 år.

 


 

Krav til et innbyggerforslag

Minst 300 av de som er registrert bosatt i kommunen må stille seg bak forslaget. Støtten til forslaget må dokumenteres i form av underskrifter. Det er veldig viktig at underskriftslistene også inkluderer underskrivernes adresser for å bekrefte at alle som har signert er bosatt i Midt-Telemark kommune.

Det må fremgå klart av innbyggerforslaget hva en ønsker at kommunestyret skal debattere og ta stilling til. Det bør fremsettes konkrete formuleringer av forslag til vedtak. Videre må det framgå hvem som er forslagsstiller, samt navn og adresse på kontaktperson.

 

Merk at det er følgende begrensninger på hva som kan fremmes som et innbyggerforslag

  • Forslaget må gjelde områder som kommunen kan ta beslutning om eller engasjere seg i.
  • Et forslag kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode, eller ha samme innhold som en sak som har vært behandlet i kommunestyret i inneværende periode.
  • Forslagsretten kan ikke brukes for å omgjøre vedtak fattet av kommunestyret i budsjettsammenheng.

 


 

Elektronisk innbyggerforslag

Det er ingen begrensninger på hvilke medier som kan brukes til å fremme elektroniske innbyggerforslag, så lenge de formelle kravene oppfylles. Dersom en benytter sosiale media eller elektroniske underskriftskampanjer er det svært viktig å huske på at underskrivernes adresser må framkomme, dette for å kunne bekrefte at alle de som har signert er innbyggere i Midt-Telemark kommune.

Vi anbefaler at elektroniske innbyggerforslag fremmes gjennom nettsiden minsak.no
 

Mer informasjon om innbyggerforslag på minsak.no
 


 

Send innbyggerforslag til kommunen

Innbyggerforslag og underskriftslister som er opprettet på minsak.no kan oversendes elektronisk via nettsiden når forslaget har fått nok underskrifter.

Andre innbyggerforslag inkludert underskriftslister må sendes til:

Midt-Telemark kommune
Kommunestyret
Postboks 83
3833 Bø i Telemark
 


 

Hva skjer når et innbyggerforslag er fremmet?

Kommunestyret vurderer om innsendte forslag oppfyller kommunelovens krav til innbyggerforslag. Et innbyggerforslag som ikke fyller kravene, sendes til kommunestyret med forslag om å avvise det. Innbyggerforslag som oppfyller kravene, sendes til kommunestyret for videre utredning av forslaget.

 


 

Behandlingstid

Kommunestyret skal behandle innbyggerforslag senest 6 måneder etter at det er sendt til kommunen

Forslagsstillernes kontaktperson skal bli fortløpende orientert om avgjørelser og tiltak som fattes som en følge av forslaget.

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø