Midt-Telemark kommune

Forslag til ny planstrategi 2024-2027

Forslag til ny planstrategi 2024-2027

Forslag til planstrategi for 2024-2027 er no klar.  Gjennom planstrategien prioriterer kommunestyret planbehovet for ein 4-årsperiode. Prioriteringar vert gjort på bakgrunn av utviklingstrekk i kommunen og folkehelsetilstanden i befolkningen. 

Formannskapet handsama forslag til planstrategi for Midt-Telemark kommune 2024-27 i møte 10.06.24, sjå dokument om handsaminga under. Denne er no sendt til nabokommunar og offentlege myndigheiter for å innhente synspunkt på forslaget. Planstrategien blir etter dette lagt fram for endeleg handsaming i kommunestyret i september 24.

Om ein har synspunkt til forslaget til planstrategi for Midt-Telemark kommune 2024-27, kan ein sende dei til post@mt.kommune.no innan 04. august 2024.

Forslag til planstrategi 2024-2027_Midt-Telemark kommune (PDF, 832 kB)

Handsaming av forslaget til planstrategi i formannskapet 10.06.24 (PDF, 602 kB)