Midt-Telemark kommune

Barnehagemyndighet

Barnehagemyndighet

Lov om barnehager ligger til grunn for barnehagemyndighetens utøvelse av myndighet. Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at barnehagene drives i samsvar med regelverket.

Barnehagemyndigheten har tre virkeområder til disposisjon: veiledning, tilsyn og godkjenning.

Barnehageloven gjelder for alle barnehageeiere, både kommunale og private.

Barnehagemyndighetens oppgaver

Barnehagemyndigheten har som oppgave å fatte vedtak om godkjenning av barnehager, behandle søknader om dispensasjoner, finansiere private barnehager, samt andre myndighetsoppgaver som følger av barnehageloven med forskrifter.

Barnehagemyndigheten skal gi pålegg om å rette opp ulovlige eller uforsvarlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Bestemmelsen om å gå pålegg om å rette opp uforsvarlige forhold skal fungere som en sikkerhet for barns trivsel, lek, læring og utvikling i barnehagene.

Å påse regelverksetterlevelse innebærer både en aktivitet for å vurdere risiko for brudd på barnehageloven med forskrifter, og en plikt til å bruke virkemidlene slik at barnehageeiers praksis er i samsvar med regelverket.

Barnehagemyndighetens rolle

I Midt-Telemark kommune ønsker vi å ivareta rettssikkerheten til alle barnehageeiere og legitimiteten av arbeidet, derfor skiller vi på kommunens eierrolle og barnehagemyndighetsrollen.

For mer informasjon se Kommunens rolle som barnehagemyndighet (udir.no)

Kontakt

Christina Wiig
Barnehagemyndighet
E-post
Mobil 91 81 78 29