Midt-Telemark kommune

Barnehagemyndighet

Barnehagemyndighet

Lov om barnehager ligger til grunn for barnehagemyndighetens utøvelse av myndighet. Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at barnehagene drives i samsvar med regelverket.

Barnehagemyndigheten har tre virkeområder til disposisjon: veiledning, tilsyn og godkjenning.

Barnehageloven gjelder for alle barnehageeiere, både kommunale og private.

Barnehagemyndighetens oppgaver

Barnehagemyndigheten har som oppgave å fatte vedtak om godkjenning av barnehager, behandle søknader om dispensasjoner, finansiere private barnehager, samt andre myndighetsoppgaver som følger av barnehageloven med forskrifter.

Barnehagemyndigheten skal gi pålegg om å rette opp ulovlige eller uforsvarlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Bestemmelsen om å gå pålegg om å rette opp uforsvarlige forhold skal fungere som en sikkerhet for barns trivsel, lek, læring og utvikling i barnehagene.

Å påse regelverksetterlevelse innebærer både en aktivitet for å vurdere risiko for brudd på barnehageloven med forskrifter, og en plikt til å bruke virkemidlene slik at barnehageeiers praksis er i samsvar med regelverket.

Barnehagemyndighetens rolle

I Midt-Telemark kommune ønsker vi å ivareta rettssikkerheten til alle barnehageeiere og legitimiteten av arbeidet, derfor skiller vi på kommunens eierrolle og barnehagemyndighetsrollen.

For mer informasjon se Kommunens rolle som barnehagemyndighet (udir.no)

Kontakt

Christina Wiig
Pedagogisk konsulent
E-post
Mobil 91 81 78 29