Midt-Telemark kommune

Detaljregulering for Store Damtjønn hytteområde, del av 27/1 og 5 m.fl. – melding om vedtatt plan

Detaljregulering for Store Damtjønn hytteområde, del av 27/1 og 5 m.fl. – melding om vedtatt plan

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 12.12.2019 Detaljreguleringsplan for Store Damtjønn hytteområde planid 04022018.

Kart damtjønn - Klikk for stort bilde 

Planområdet ligger i skogsområdet vest for Eiangen (og øst for Holtsås) på eiendommene bnr 27 bnr 1 og 5, samt en mindre del på gnr 27 bnr 14.

Planen legger til rette for etablering av 92 hytter. Planen er delt inn i 9 delområder for hyttebygging. For 6 av områdene er det lagt opp til hytter med høy sanitærstandard der det er krav om tilknytning til felles vann- og avløpsanlegg og kjøreveg. I de tre innerste hytteområdene kan det føres opp hytter med enkel sanitærstandard uten innlagt vann og utslipp der det ikke krav om tilknytning til felles va-anlegg. Adkomst til sistnevnte hytter er via trillbar kjøreveg.

Plandokumenter
Plankart (PDF, 7 MB)
Planbestemmelser (PDF, 94 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 7 MB)
KS-sak 2.gangs behandling (PDF, 954 kB)

Dokumenter som er relevante for saken
Naturmangfoldkartlegging - Faun as (PDF, 2 MB)
Naturmangfoldkartlegging - Asplan Viak (PDF, 5 MB)
Avgrensing mjuktjafs-lokalitet (PNG, 978 kB)
Beskrivelse avgrensing mjuktjafslokalitet (PDF, 78 kB)
VA-plan tekst (PDF, 2 MB)
VA-plan kart (PDF, 2 MB)

Plandokumentene kan også leses på Teknisk enhet i Bø (Bekkevoll, Gullbringvegen 20).

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, kfr. forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen. Eventuell klage må være skriftlig og sendes Midt-Telemark kommune innen 24.01.2020. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Midt-Telemark kommune innen 3 år fra denne kunngjøring, kfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Kart